Wat is een structuurvisie?

Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin het beleid voor de inrichting van de ruimte is beschreven. Een structuurvisie wordt bij de gemeente door de gemeenteraad vastgesteld.

Wat staat in een structuurvisie?

In een structuurvisie staat bijvoorbeeld op hoofdlijnen waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd en waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. Een structuurvisie kan zich richten op het hele grondgebied van de gemeente én beleidsuitspraken doen op het brede terrein van de ruimtelijke ordening. Maar een structuurvisie kan zich ook alleen richten op één bepaald beleidsonderdeel. Bijvoorbeeld locaties voor kantoren. Net als bij bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn nieuwe structuurvisies volledig digitaal en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verplicht

De gemeente moet één of meerdere structuurvisies opstellen voor het grondgebied. Provincies en het Rijk moeten ook structuurvisies vaststellen. Dit is bepaald in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De Wro kent geen formele sancties als niet aan de wettelijke plicht tot vaststellen van een structuurvisie wordt voldaan.

Inhoud

Een structuurvisie bevat de volgende onderwerpen:

  • De hoofdlijnen van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen van het gebied worden beschreven.
  • Daarbij zullen ook hoofdzaken van het te voeren ruimtelijke beleid aan de orde komen.
  • Ten slotte moet de wijze van realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen in een duidelijke uitvoeringsparagraaf aangegeven zijn.

Voor wie bindend?

De structuurvisie is slechts bindend voor het bestuursorgaan dat het heeft vastgesteld. De gemeenteraad hoort zich bij de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit te houden aan wat in de structuurvisie is opgenomen. Burgers en andere overheden zijn niet aan een structuurvisie gebonden.

Waarvoor kan een structuurvisie verder gebruikt worden?

Een structuurvisie kan een grondslag zijn voor het vestigen van een voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Een structuurvisie geeft de gemeente ook bevoegdheden op grond van de Grondexploitatiewet met betrekking tot de verevening van bovenplanse kosten. In een overeenkomst over grondexploitatie kunnen alleen bepalingen in de overeenkomst worden opgenomen over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen als daarvoor een basis ligt in een vastgestelde structuurvisie.