Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document en bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In plaats van een bestemmingsplan kan ook een Beheersverordening gelden.

Een bestemmingsplan geeft aan waar in een gebied wel en niet gebouwd mag worden en voor welke functies het land en de bebouwing gebruikt mogen worden. Er staat bijvoorbeeld in waar ruimte is voor woningen, bedrijvigheid, horeca, kantoren, landbouw en wegen. In een bestemmingsplan is ook geregeld hoe hoog of diep de bebouwing mag zijn. Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Een bestemmingsplan heeft dus veel invloed op de directe woon-, werk- en leefomgeving.

De gemeente is verplicht om bestemmingsplannen of beheersverordeningen vast te stellen. Net als haar inwoners moet ook de gemeente zich aan het bestemmingsplan houden. Bij nieuwe bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn deze volledig digitaal en te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Onderdelen bestemmingsplan

Toelichting

Hierin wordt uitgelegd waarom het bestemmingsplan is gemaakt. Ook staat daarin beschreven welke ruimtelijke ontwikkelingen zijn meegenomen. Verder staat erin of er factoren zijn die plannen kunnen belemmeren en waar rekening mee is gehouden, zoals archeologie, flora en fauna, milieu en dergelijke.

Kaart

Op de kaart staat de bestemming en bijbehorende aanduidingen getekend. De weergave is in landelijke eisen vastgelegd (met kleuren, arceringen en lettercodes).

Regels

In de regels staat omschreven wat wel en niet mag binnen de bestemmingen.