Subsidie clubaccommodaties

 • Wat is het?

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op het terrein van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

  Deze regeling is niet van toepassing op verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

  Subsidieplafond

  Het college heeft een subsidieplafond vastgesteld van € 15.000,-.
  Per jaar worden maximaal drie subsidies van € 5000 op basis van deze regeling verleend.

  Het subsidiebeleid is vastgelegd in de Subsidieregeling investering in clubaccommodaties en de Algemene subsidieverordening gemeente Doetinchem.

  Een aanvraag voor een subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door het college ontvangen te zijn uiterlijk 13 weken voor het begin van de (ver)bouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

  Naast de stukken vermeld in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening 2015 overlegt u bij de aanvraag:

  1. een kostenspecificatie of -raming van de voorgenomen investering;
  2. een plan tot financiering van de investering en de raming van de gevolgen voor de exploitatie die uit de investering voortvloeien.

  Meer informatie

  Zie voor meer informatie ook de pagina subsidie evenementen en de pagina over deelnamesubsidie.