Bomen kappen, omgevingsvergunning

 • Wat is het?

  Wilt u een boom of andere houtopstanden kappen? Dan hebt u vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook zeer grondig snoeien, zoals het verwijderen van de kroon uit een boom, valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen of moet daarvoor toestemming geven.

  Omgevingsvergunning aanvragen voor het kappen van een boom

  Via omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van een boom.

  Omgevingsloket.nl

  Op papier aanvragen kan ook. Let op: hiervoor worden € 150,- aan kosten berekend.

  Wanneer hebt u een vergunning nodig?

  U hebt een vergunning nodig als:

  • de boom een stamomtrek heeft van >120 centimeter (= diameter van 38 cm) gemeten op 130 centimeter hoogte vanaf het maaiveld
  • het om bijzondere bomen gaat (zie kopje aanvullende informatie). Bekijk altijd eerst de bijzondere bomenkaart
  • het gaat om het kappen van grotere groepen bomen zoals houtwallen en lintbeplantingen

  Wanneer hebt u geen vergunning nodig?

  De volgende bomen behalve bijzondere bomen kunt u kappen zonder omgevingsvergunning:

  • particuliere bomen met een stamomtrek van < 120 cm (= diameter van 38 cm) op 1,30 meter hoogte

  Voor houtopstanden buiten de bebouwde kom geldt de Wet natuurbescherming

  De Wet natuurbescherming geldt alleen wanneer:

  • de houtopstand buiten de bebouwde kom ligt
  • de vegetatie groter is dan 10 are (1.000 vierkante m²)
  • het gaat om bomen in een rijbeplanting van 20 bomen of meer

  U moet in dat geval een kapmelding doen. Deze melding kunt u doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie hierover staat op de website www.rvo.nl.

  Ook moet u via de Verwachtingskaart onder het tabblad Groen controleren of er mogelijk beschermde diersoorten rond de te kappen houtopstand leven. In de Verwachtingskaart leest u dan ook wat u moet doen.

  Let op: Voor houtopstanden op erven en in tuinen geldt onze Bomenverordening. Bij houtopstanden kleiner dan 10 are en/of een rijbeplanting minder dan 20 bomen buiten de bebouwde kom geldt de Bomenverordening ook.

  De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

  De gemeente kan een vergunning weigeren. Bijvoorbeeld de boom heeft:

  • waarde voor de natuur
  • landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde
  • waarde voor stads- en dorpsschoon
  • waarde voor leefbaarheid

  Meer informatie vindt u op onze website bij omgevingsvergunningen.

  Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen anderen bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Tip: Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter. In bepaalde gevallen kunt u tegen een besluit direct beroep indienen bij de bestuursrechter. Kapt u de boom al voordat de beroepstermijn voorbij is? Als de rechter de vergunning afwijst, kan hij beslissen dat u een nieuwe boom moet planten op dezelfde locatie.

 • Aanvullende informatie

  Aanvullende eisen aan het kappen van bomen kunnen nog voortvloeien uit de Wet Natuurbescherming of het bestemmingsplan.

  Bestemmingsplan

  In bestemmingsplannen staan regelingen om houtopstanden te beschermen. De regeling in het bestemmingsplan moet aangeven waarom bescherming van een houtopstand vanuit planologisch of stedenbouwkundig oogpunt gewenst is.

  Bijzondere bomenkaart

  Bomen die zijn aangeduid als bijzonder komen vaak niet in aanmerking voor een kapvergunning. Kijk daarom voordat u een kapvergunning wilt aanvragen altijd naar de digitale bijzondere bomenkaart.

  Begrenzing bebouwde kom Wet Natuurbescherming

  De paarse stippellijn geeft de begrenzing aan. Bij onduidelijkheden over deze begrenzing kunt u contact opnemen met de gemeente Doetinchem.

  Kaart begrenzing bebouwde kom Boswet Doetinchem, Wehl en Gaanderen

 • Wet en Regelgeving