Procedure structuurvisie

Het ontwikkelen van een structuurvisie doorloopt verschillende fasen. Deze zijn:

Vooraankondiging

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is in artikel 1.3.1 vastgelegd dat als een gemeente een structuurvisie wil gaan opstellen, dit bekend moet worden gemaakt. Op dit moment zijn er nog geen inhoudelijke stukken beschikbaar. Met deze aankondiging laat de gemeente aan betrokkenen en andere geïnteresseerden weten dat er een visie aan gaat komen.

Ontwerpstructuurvisie

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn geen procedures voorgeschreven voor een structuurvisie. Wel is bepaald in de Bro dat in de structuurvisie aangegeven moet worden hoe burgers en maatschappelijke organisaties bij de totstandkoming van de structuurvisie zijn betrokken.
De gemeente mag dus zelf bepalen hoe zij dit vormgeeft. De gemeente zal daarvoor eerst een ontwerpvisie opstellen. Vervolgens worden maatschappelijke organisaties en andere instanties daarbij door de gemeente actief benaderd om te reageren op de ontwerpvisie. Voor burgers en instanties die niet actief benaderd zijn, zal een structuurvisie op basis van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage gelegd worden. Deze terinzagelegging wordt aangekondigd op deze website en in de gemeentepagina van Stad Doetinchem.nl. Op welke wijze u de visie kunt raadplegen staat in deze bekendmaking. U kunt dan binnen de inzagetermijn een reactie geven. De gemeenteraad neemt alle reacties, en dus ook uw reactie, in overweging bij de behandeling van de visie voor de vaststelling.

Vaststelling en bekendmaking

De gemeenteraad stelt een structuurvisie vast. Hierbij kunnen ook aanpassingen ten opzichte van de ontwerpvisie vastgesteld worden. Na de vaststelling wordt de visie bekendgemaakt met een kennisgeving op deze website en in de gemeentepagina van Stad Doetinchem.nl. Ook zal de visie geplaatst worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar u kunt het ook op papier inzien in het gemeentehuis. Meldt u hiervoor tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis of maak een afspraak.
Tegen een vastgestelde visie is geen bezwaar of beroep mogelijk.