Participatieverklaring

Ook Nederland is getroffen door het coronavirus. Statushouders kunnen in de brochure van GGD Noord- en Oost-Gelderland informatie vinden in hun eigen taal.

Participatietraject

In het participatietraject wordt geleerd welke waarden belangrijk zijn in Nederland. Het is een verplicht onderdeel van de inburgering. Iedere statushouder die verplicht moet inburgeren krijgt dit traject van de gemeente aangeboden.

Wie moeten er nu verplicht inburgeren?

Het ondertekenen van de participatieverklaring is verplicht voor statushouders die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden. Men moet ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP) van gemeente Doetinchem en tussen de 18 jaar en pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Hoe werkt het

De statushouder krijgt bij vestiging in de gemeente een brief van het DUO. Daarin staat dat hij of zij binnen 3 jaar na vestiging verplicht is het examen inburgering met goed gevolg af te leggen. Een onderdeel is het participatietraject. Dit traject moet binnen 1 jaar na vestiging in de gemeente zijn afgesloten door ondertekening van de participatieverklaring.

Na de ontvangst van de brief van het DUO hoeft de statushouder zelf geen actie te ondernemen. De gemeente nodigt de statushouder uit voor het volgen van de twee participatieverklaring-workshops. Nadat de workshops zijn gevolgd, nodigt de gemeente de statushouder uit voor het tekenmoment. De gemeente heeft inzage voor welke datum men getekend moet hebben.

NĂ¡ ondertekening van de participatieverklaring zal de gemeente dit melden aan het DUO, waarmee aan deze verplichting is voldaan.

Wat staat er in de participatieverklaring?

In de verklaring zijn de kernwaarden van de Nederlandse samenleving weergegeven:

  • vrijheid
  • gelijkwaardigheid
  • solidariteit 
  • participatie

Het gaat dan om gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten.

Dit zijn lastig te omschrijven onderwerpen en mensen met een andere culturele achtergrond zijn niet altijd bekend met deze kernwaarden. Daarom komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod in twee workshops die daarvoor door de gemeente aan de statushouder worden aangeboden. Zo weet elke statushouder waar hij of zij door ondertekening van de participatieverklaring mee instemt. Met andere woorden: de statushouder heeft kennis genomen van de normen en waarden zoals die in Nederlanden gelden. Door de ondertekening geeft de statushouder tevens aan in te stemmen met de verklaring en de normen en waarden zoals die in Nederland gelden, te willen naleven.

Wettelijke gang van zaken rondom de participatieverklaring

Wanneer een statushouder zich in de gemeente vestigt, moet de verklaring binnen 1 jaar na vestiging zijn ondertekend. Voor de totale inburgering staat een termijn van 3 jaar.

Wanneer een statushouder de verklaring om welke reden dan ook niet wil ondertekenen, kan dit consequenties hebben voor de verblijfsvergunning. Er wordt immers niet volledig aan de inburgeringsplicht voldaan. Is het aan de statushouder zelf te wijten dat de participatieverklaring niet is ondertekend, dan volgt een boete vanuit het DUO en kan er geen lening aangevraagd worden voor de rest van de verplichte inburgering.