Privacystatement

De gemeente en partijen met wie de gemeente samenwerkt, verzamelen gegevens van u. We wisselen deze gegevens uit met verschillende personen, instellingen en instanties. Denkt u hierbij aan de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en instellingen van de Rijksoverheid. 

De belangrijkste informatie over privacy op een rij

Het is belangrijk dat u de gemeente moet kunnen vertrouwen als verantwoordelijke voor uw gegevens. Dat betekent vooral dat wij niet zomaar uw gegevens voor een ander doel gebruiken dan met u is besproken. Of voor een doel dat voor u niet duidelijk was op het moment dat u aan ons uw gegevens verstrekte. En dat alleen die medewerkers van de gemeente uw gegevens kunnen zien die uw zaak behandelen. Dit alles is in de Wet bescherming persoonsgegevens geregeld. De gemeente heeft hiervoor aanvullende regels vastgelegd in de ‘Beleidsregel gegevensverwerking in het sociale domein’.

Noodzakelijke gegevens

Wanneer u zich bij de gemeente meldt voor zorg, ondersteuning of schuldhulpverlening dan hebben wij gegevens van u nodig. Dit geldt ook als u een aanvraag doet voor een parkeervergunning voor gehandicapten. Deze gegevens verzamelen en registreren wij om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de juiste hulp te geven. We bewaren die gegevens zorgvuldig en gebruiken ze alleen voor andere doelen als dit volgens een wet mag. Ook kunnen wij gegevens van u vastleggen en uitwisselen, omdat u bepaalde regels heeft overtreden of wij daarvan een vermoeden hebben. Of omdat wij verantwoordelijk zijn voor een dwangaanpak. Bijvoorbeeld bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod, het handhaven van de openbare orde (wijkveiligheid) of als de gemeente optreedt bij verdenking van fraude. Ook dan worden nog steeds alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt. Maar uw betrokkenheid is dan anders. In alle gevallen behoudt u uw zogenoemde ‘privacyrechten’. Deze rechten komen hierna aan de orde.

Hoe komen wij aan uw gegevens

Iedere burger staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Voorts geeft u zelf aanvullende gegevens aan ons, omdat wij die nodig hebben om u verder te helpen. In de wet is geregeld dat wij hiervoor systemen mogen raadplegen. Als wij gegevens over uw lichamelijke of psychische gezondheid nodig hebben voor een hulpvraag, dan bespreken we dit met u. Voor u moet altijd helder zijn waarvoor die gegevens nodig zijn. Dat leggen wij dan duidelijk aan u uit. Dit zorgt ervoor dat u een goede afweging kunt maken over het aanbod van hulp of dienstverlening.

Als u geheimhouding wilt van uw persoonsgegevens in de BRP, kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bekijk de pagina geheimhouding persoonsgegevens. Deze door u gevraagde geheimhouding geldt echter niet voor alle instanties. Zo blijft de gemeente verplicht uw persoonsgegevens aan politie en rijksoverheden te verstrekken.

Delen van uw gegevens

Bepaalde gegevens van u delen wij met anderen. Bijvoorbeeld omdat er meerdere instellingen betrokken zijn bij de uitvoering van een ondersteuningsplan dat met u is opgesteld. Ook dan geldt dat wij dit van tevoren goed met u doorspreken. Als het nodig is, bespreken we uw aanvraag in een casuïstiekoverleg. Hier zijn alleen betrokken medewerkers van de gemeente bij aanwezig. Ook komt het voor dat wij uw gegevens delen zonder dat u dit (direct) weet. In dat geval wegen andere belangen zwaarder dan die van u. Bijvoorbeeld bij een melding over huiselijk geweld, kindermishandeling of in het kader van jeugdbescherming. Maar ook bij opsporing van fraude.

Privacyrechten

U kunt altijd een beroep doen op de volgende privacyrechten:

Recht op informatie, inzage en afschrift

U kunt de gemeente vragen, schriftelijk of per mail, of er gegevens van u zijn verwerkt in een dossier. U kunt zonder het geven van een reden uw dossier inzien of een afschrift ontvangen. Uit het dossier moet duidelijk worden waar de gegevens vandaan komen en met wie de gegevens zijn gedeeld.

Recht van aanpassing, aanvulling, afscherming of verwijdering van de gegevens

Staan in uw dossier niet de juiste gegevens of is het niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw dossier aanpassen, aanvullen of gegevens verwijderen. Dit kan niet altijd. Bijvoorbeeld als er een juridische procedure loopt waarbij die gegevens van belang zijn. Als het niet kan, kunt u nog wel een eigen verklaring in het dossier laten opnemen. Verder kunnen wij in sommige gevallen uw gegevens (met name behandelgegevens) afschermen, zodat (tijdelijk) alleen bepaalde mensen deze kunnen zien. Verder geldt bij de afhandeling van bovengenoemde aanvragen het volgende:

  • U moet een legitimatiebewijs laten zien.
  • U moet een schriftelijk verzoek indienen (kan ook per e-mail).
  • Uw verzoek moeten we binnen vier weken afhandelen.

Bezwaar en beroep

Wanneer wij uw verzoek niet of gedeeltelijk honoreren, dan leggen we altijd uit waarom dit zo is. U heeft recht op de vastlegging hiervan in een besluit/beschikking. Hiertegen kunt u bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders.

Klacht indienen

Ook kunt u een klacht indienen over de wijze waarop de gemeente met uw gegevens omgaat. Daarvoor kunt u terecht bij de klachtenbehandelaar van de gemeente. Zie hiervoor klacht over de gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente via (0314) 377 377 of via het contactformulier.