Onherroepelijke plannen en verordeningen

De geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Doetinchem zijn digitaal te raadplegen op deze pagina. De meeste plannen zijn geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Bedrijventerreinen

Beheersverordeningen:

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Buitengebied

Beheersverordeningen:

  • -

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Doetinchem en Langerak

Beheersverordeningen:

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Wehl en Nieuw Wehl

Beheersverordeningen:

  • -

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Gaanderen

Beheersverordeningen:

  • -

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

(mededeling als bedoeld in artikel 3.1, lid 5 Wro)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem maken bekend dat voor één gebiedje een bestemmingsplan geldt dat niet binnen de wettelijke periode van 10 jaar is geactualiseerd, zoals bepaald in artikel 3.1 lid 2 Wro, én ook niet elektronisch raadpleegbaar is, zoals vastgelegd in artikel 3.1a Wro.
Dit plan (een klein deel van het genoemde plan) blijft van kracht totdat een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening in werking is getreden.

Het betreft een deel van het volgende plan:

  • Dichteren uitwerkingsplan Kilderseweg (ter plaatse van kruising Kilderseweg - Europaweg - bedrijvenweg), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 april 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 6 mei 1999.

Deze mededeling ligt ter inzage bij de betreffende bestemmingsplannen, die te raadplegen zijn op afspraak via het loket bouwen en wonen van de gemeente.