Onherroepelijke plannen en verordeningen

De geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen in de gemeente Doetinchem zijn digitaal te raadplegen op deze pagina. De meeste plannen zijn geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u vragen, neem dan contact op met de gemeente.

Bedrijventerreinen

Beheersverordeningen:

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Buitengebied algemeen

Achtergrondinformatie

Buitengebied - 2012 vernietigd

Op 19 februari 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 vernietigd.
Dit bestemmingsplan mag dus niet meer worden gebruikt. De oude bestemmingsplannen, die voorheen golden voor het buitengebied, komen weer tot leven. Aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten weer aan die oude plannen worden getoetst.
De plannen die nu weer gelden zijn raadpleegbaar gemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorlopige voorziening agrarische bedrijven

De ABRS heeft voor agrarische bedrijven een voorlopige voorziening getroffen. Dit is beslispunt III in de uitspraak. Dit is een tijdelijke maatregel waardoor alle veehouderijbedrijven 'bevroren' zijn op de bestaande oppervlakte op het moment van inwerkingtreding van het vernietigde bestemmingsplan, Buitengebied - 2012. Dit moment is 4 april 2016. Deze bedrijven mogen niet meer uitbreiden totdat de gemeenteraad een nieuw besluit heeft genomen.

Buitengebied - parapluherzieningen

Buitengebied (voormalig gemeente Doetinchem)

Buitengebied (voormalig gemeente Wehl)

Buitengebied (voormalig gemeente Bergh)

Buitengebied (voormalig gemeente Zelhem)

Doetinchem en Langerak

Beheersverordeningen:

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Wehl en Nieuw Wehl

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Gaanderen

Bestemmingsplannen:

Parapluherzieningen:

Inpassingsplannen andere overheden, geldend binnen gemeente Doetinchem

Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

(mededeling als bedoeld in artikel 3.1, lid 5 Wro)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem maken bekend dat voor één gebiedje een bestemmingsplan geldt dat niet binnen de wettelijke periode van 10 jaar is geactualiseerd, zoals bepaald in artikel 3.1 lid 2 Wro, én ook niet elektronisch raadpleegbaar is, zoals vastgelegd in artikel 3.1a Wro.
Dit plan (een klein deel van het genoemde plan) blijft van kracht totdat een nieuw bestemmingsplan of een beheersverordening in werking is getreden.

Het betreft een deel van het volgende plan:

  • Dichteren uitwerkingsplan Kilderseweg (ter plaatse van kruising Kilderseweg - Europaweg - bedrijvenweg), vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 13 april 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Gelderland op 6 mei 1999.

Deze mededeling ligt ter inzage bij de betreffende bestemmingsplannen, die te raadplegen zijn op afspraak via het loket bouwen en wonen van de gemeente.