Samen d’ran voor duurzame energie (24-06-2020)

Een schonere wereld, voor onszelf en de generaties na ons. Dat is de gedachte achter het landelijke Klimaatakkoord, dat als doel heeft om in de CO2-uitstoot flink te verminderen en zo de klimaatverandering tegen te gaan. Met de Regionale Energiestrategie (RES), een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord, wordt een bijdrage geleverd door het opwekken van schone energie met zon en wind.

Met de RES snijdt het mes aan twee kanten

Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek: “In de Achterhoek werken we onder het motto ‘samen d’ran’ al jaren aan de eigen duurzame ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit vormt nu de basis voor de concept-RES Achterhoek. Het mes snijdt dus aan twee kanten: door de RES worden kansen en mogelijkheden benut voor de eigen energie-ambities en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de landelijke opgave.” 

Opwekken duurzame energie heeft meer voordelen

In de concept-RES Achterhoek wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk grootschalige duurzame energie op te wekken via zonnepanelen op (bedrijfs)daken. 

“Bij zon op daken is er sprake van dubbel (efficiënt) grondgebruik. Er hoeft dan  bijvoorbeeld minder (landbouw)grond benut te worden voor zonneparken. Om dit te realiseren moeten we alle zeilen bijzetten. We blijven daarnaast ook afhankelijk van  windenergie om balans te houden in het elektriciteitsnetwerk. Met andere woorden:  als de zon schijnt waait het meestal niet hard en als het hard waait schijnt de zon meestal niet”, licht Langeveld toe.

Ook een speerpunt in de concept-RES is om het opwekken van elektriciteit te combineren met andere vraagstukken, zoals bestrijding van droogte, tegengaan van de stikstofproblematiek of herbebossing.

Nu op weg naar de RES 1.0

De locaties van zonnevelden en windmolens zijn nog niet bekend. Wel hebben gemeenten al ruimtelijke kaders gesteld voor het opwekken van duurzame energie waarbij onder andere inwoners betrokken zijn geweest.

Langeveld: “Daarnaast kregen we ook mooie inzichten tijdens regionale stakeholdersbijeenkomsten afgelopen voorjaar. Dit gebruiken we om komend jaar het concept verder te ontwikkelen tot de RES 1.0. Er worden in verschillende gemeenten bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en regionale bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en volksvertegenwoordigers. Zodat we samen mogelijkheden kunnen verkennen om duurzame energie op te wekken.”