Melden voor coffeeshop mogelijk vanaf 26 juni 2019 (12-06-2019)

Van 26 juni 2019 tot en met 10 juli 2019 kunt u zich melden voor het vestigen van een coffeeshop in Doetinchem

De burgemeester heeft op 1 juni 2016 en gewijzigd op 21 november 2017 de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem (hierna: nota) vastgesteld. Op basis van dit beleid kan de burgemeester voor maximaal twee coffeeshops, voor maximaal 5 jaar, een exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking verlenen.

Locatie

Daarbij kan een exploitatievergunning voor een coffeeshop uitsluitend verleend worden voor een coffeeshop (pand met horecabestemming) gevestigd aan de rand van het centrum (het Ei) of aan een invalsweg binnen de bebouwde kom van Doetinchem. Ook moet er in de directe nabijheid van de coffeeshop voldoende parkeergelegenheid zijn.

Onder de invalswegen worden de volgende wegen verstaan: Keppelseweg, Kruisbergseweg, Varsseveldseweg, Terborgseweg en C. Missetstraat. Rand van het centrum (het Ei) is: IJsselkade overgaand in de Raadhuisstraat tot aan de Dr. Huber Noodtstraat; het gebied omsloten door de Plantsoenstraat, de Raadhuisstraat, de Houtkampstraat, De Veemarkt en de Dr. Huber Noodtstraat; Kapoeniestraat.

Binnenkort komt er één nieuwe periode vrij. Vandaar dat er nu gestart wordt met de aanvraagprocedure.

Meldingsformulier  

U moet voor het aanvragen van een exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking eerst een meldingsformulier indienen. Het melden kan uitsluitend via dit formulier, het “Meldingsformulier selectie/gunning coffeeshop”.

Melden kan tussen 26 juni 2019 en 10 juli 2019

Het meldingsformulier voor het vestigen van een coffeeshop moet u per post indienen. De indieningstermijn start op woensdag 26 juni 2019. U richt het meldingsformulier, rechtsgeldig ondertekend, aan de burgemeester van Doetinchem. Het meldingsformulier moet uiterlijk 10 juli 2019 in zijn bezit zijn. Alleen meldingsformulieren die binnen de indieningstermijn zijn ontvangen en op de hierboven aangegeven wijze zijn ingediend, worden getoetst aan de voorwaarden voor deelname aan loting.

Voorwaarden voor deelname aan loting

Om deel te nemen aan de loting moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de aanvrager (u) moet aantoonbaar rechthebbende zijn of rechthebbende onder ontbindende voorwaarde(n) (bij niet verlenen vergunning vervalt de overeenkomst) op een pand met horecabestemming (volgens het vigerende bestemmingsplan voor het betreffende pand) gelegen in het vestigingsgebied voor coffeeshops zoals vermeld in paragraaf 7.2 van de nota (hierna: verklaring rechthebbende);
  • elk GBA-adres mag slechts eenmaal vermeld staan op een meldingsformulier als vestigingslocatie van een coffeeshop, met andere woorden er mogen geen meerdere meldingen worden gedaan voor hetzelfde vestigingsadres;
  • elke rechtspersoon of natuurlijke persoon mag slechts op een ingediend meldingsformulier selectie/gunning coffeeshop staan vermeld als ondernemer, bestuurder, vennoot, leidinggevende en/of werknemer.

Loting

Voldoet u, maar ook andere gegadigden, aan de voorwaarden voor deelname aan loting, dan zal er binnen twee maanden na sluiting van de indieningstermijn een loting plaatsvinden.

Lijst met aanvragers

Op basis van de loting zal de rangorde op een lijst van tien aanvragers worden bepaald. De eerste gegadigde op de lijst zal de aanvraagprocedure doorlopen. Deze gegadigde krijgt hiervan uiterlijk binnen twee weken na de loting, schriftelijk bericht. De overige negen gegadigden op de lijst krijgen schriftelijk bericht dat ze in de top tien van kanshebbers staan. De overige gegadigden krijgen een brief dat ze niet in aanmerking komen voor een exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking en niet op de lijst worden geplaatst.

Beleidsregels zijn te vinden op de website

In de Uitvoeringsnota Drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 staan de gehele aanvraagprocedure en selectie- en gunningleidraad coffeeshops beschreven.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A.A.M. Mulling-Berendsen, telefoon (0314) 377 377.