KemperKip BV

Biologische pluimveehouderij KemperKip BV wil zich vestigen aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. De beoogde biologische vleeskippenhouderij heeft een omvang van 13 stallen met uitloopgebied. De aankondiging voor de ontwikkeling van het bedrijf is in november 2014 bij gemeente Doetinchem gedaan.

Besluitvorming college en gemeenteraad

Op 21 april 2015 heeft het college van B&W besloten om in principe en onder voorwaarden mee te werken aan de ontwikkeling van een biologische vleeskippenhouderij (KemperKip) aan de Broekhuizerstraat 2 in Wehl. De voorwaarden die door het college zijn gesteld aan de ontwikkeling van Kemper Kip:

  • Gebruiksmogelijkheden van aangrenzende bedrijven, gronden en bouwwerken mogen niet onevenredig worden aangetast.
  • Ruimtelijke uitwerking van het plan, met onderliggende milieu- en andere onderzoeken, is aanvaardbaar.
  • Woon- en leefklimaat wordt niet verslechterd.

Na aanvullend onderzoek op het gebied van volksgezondheid (door Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid) heeft het college, op basis van positief advies van de GGD, in november 2017 besloten dat KemperKip BV verder kan met het ontwikkelen van de plannen.

In december 2017 heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de ontwikkeling van de plannen van KemperKip BV.

Onderzoek Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid

In juli 2017 heeft de verantwoordelijk wethouder gevraagd om aanvullend onderzoek op het gebied van volksgezondheid. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid. Iedereen kon vragen stellen over biologische vleeskippenhouderij in relatie tot volksgezondheid. Deze vragen zijn beantwoord door het Kennisplatform. De resultaten zijn terug te vinden op de website van het Kennisplatform.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning hebben vanaf 8 februari 2018 zes weken ter inzage gelegen. De documenten waren in te zien op het gemeentehuis van Doetinchem en digitaal bij het loket bouwen en wonen. Ook zijn de stukken gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. In dezelfde periode heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - 2012 derde wijziging (Broekstraat 2 Wehl) ter inzage gelegen. Gedurende de periode van ter inzagelegging kon iedereen zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders van Doetinchem. Er zijn in deze periode 63 zienswijzen ingediend.

De zienswijzen zijn beantwoord door de betrokken ambtenaren van de gemeente. De ontwerpvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen, inclusief de zienswijzen en de beantwoording daarvan, zijn ter vaststelling voorgelegd aan het college (3 juni 2019) en de gemeenteraad (18 juli 2019). Zowel college van b&w als de gemeenteraad hebben positief besloten over deze documenten. Indieners van een zienswijze hebben vervolgens een reactie ontvangen.

Na de besluitvorming door het college en de gemeenteraad is de omgevingsvergunning verleend. Deze omgevingsvergunning is op 26 juli 2019 voor zes weken ter inzage gelegd bij het loket bouwen en wonen. U kunt de stukken op afspraak inzien. Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden tot en met donderdag 5 september 2019 beroep indienen bij de rechtbank Gelderland. Dit kan alleen als de belanghebbende ook een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kan ook een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter. Dit kan als er sprake is van een spoedeisende situatie.

Met het besluit voor de wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 (verkleining van het bouwvlak) wordt gewacht tot er duidelijkheid is over de omgevingsvergunning.

Meer informatie

De ontwikkeling van Kemper Kip is geen gemeentelijk initiatief. Wilt u meer informatie over het initiatief, dan kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer (www.kemperkip.com).