Gebiedsontwikkeling Europaweg

De Europaweg en het gebied hier rondom zijn erg belangrijk voor omliggende wijken en bezoekers van Doetinchem en omstreken. Om dit ook voor de toekomst te behouden is de gemeente al enige tijd bezig met een nieuwe gebiedsuitwerking waarin alle toekomstige ontwikkelingen zijn verwerkt. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden voor het eerst op 23 juni 2015 tijdens een inloopavond in Dichteren kennisnemen van een eerste concept gebiedsuitwerking en hun suggesties geven.

Inmiddels zijn deze plannen verder uitgewerkt en hebben zowel college als raad hier een besluit over genomen. Hieronder vertellen we meer over de verschillende onderwerpen die in de toekomst te verwachten zijn.   

Verdubbeling Europaweg

Iedere dag maken er circa 22.000 motorvoertuigen gebruik van de Europaweg. Om de doorstroming te verbeteren werken provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Doetinchem samen om bijna het volledige tracé verdubbelen. Verbetering van de Europaweg is noodzakelijk: de verkeersdruk neemt de komende jaren alleen maar toe. Bij het ontwerp voor de Europaweg zijn verkeersveiligheid en doorstroming het uitgangspunt.

De belangrijkste besluiten die de afgelopen jaren door de gemeenteraad ten aanzien van de Europaweg reeds genomen zijn:

  • Het verdubbelen van de rijbaan tussen de aansluiting met de A18 en de spoorwegovergang om de doorstroom van verkeer te verbeteren.
  • Aanleggen van rotondes met twee rijstroken ten behoeve van de doorstroming van verkeer.
  • Verwijderen van gelijkvloerse kruisingen van gemotoriseerd en langzaam verkeer (scheiden van verkeersstromen), zodat voor alle verkeersdeelnemers een veilige situatie ontstaat.
  • Aanleg van een fietstunnel Sicco Mansholtweg/ Wals (gerealiseerd) voor een veilige kruising van de Europaweg voor langzaam verkeer.

Status mei 2020: Op 19 december 2019 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Het gewijzigde bestemmingplan maakt de verdubbeling van de Europaweg mogelijk. In februari 2020 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Inmiddels is gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. In maart 2020 is gestart met het kappen van bomen. De bestaande bomen worden gespaard als ze vitaal zijn en buiten het weg- en werkprofiel vallen. Uit onderzoek blijkt echter dat veel bomen niet vitaal zijn. De bomenkap wordt ruimschoots gecompenseerd. Er zijn al nieuwe bomen aangeplant. In totaal worden 113 bomen gekapt en worden 400 bomen aangeplant.

In juni 2020 starten werkzaamheden van de nutsbedrijven. Zij gaan kabels en leidingen verleggen als voorbereiding op de daadwerkelijke wegwerkzaamheden aan de Europaweg. De overlast voor het wegverkeer wordt tot een minimum beperkt en omleidingen zijn voor dit werk niet noodzakelijk.

Logo provincie Gelderland

Logo Rijkswaterstaat

Interesse voor ontwikkeling hotel

Hotelconcern Van der Valk wil bij de Europaweg een hotel-restaurant ontwikkelen.

Status januari 2020: naar aanleiding van een aanvraag voor de realisatie van een hotel Van der Valk aan de Europaweg (hoek Kilderseweg), heeft de gemeente Doetinchem begin 2019 een ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Op grond van de ingediende zienswijzen is besloten de onderliggende stukken aan te vullen. Daarnaast is de gemeenteraad verzocht om in te stemmen met de bijbehorende procedure. Een ontwerp-omgevingsvergunning heeft, van eind 2019 tot half januari 2020, voor een tweede ronde ter inzage gelegen. Op termijn neemt de gemeente, mede na afweging van de ingediende zienswijzen, een definitief besluit op de aanvraag.

Voorbereidend werk komst zonnepark

Om in 2030 energieneutraal te zijn biedt de gemeente Doetinchem naast de Europaweg ruimte voor de ontwikkeling van een park met zonnepanelen. Bij de ontwikkeling zijn omwonenden betrokken. Het college zet daarbij ook in op een combinatie met een uitloopgebied voor de aanliggende woonwijken. 

Status november 2019: de burgercoöperatie Zonneklaar is na de zomer opgericht. De coöperatie is druk doende met het afronden van het financiële plaatje en het opzetten van een communicatiestrategie. Het financieel rond krijgen is nog een uitdaging gezien het maatschappelijke karakter van het park en de benodigde investering die aan de voorkant nodig is. Zodra het financiële deel gereed is, wordt gestart met het communicatietraject op zoek naar geïnteresseerde leden. Eind december wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht.


Plattegrond gebiedsontwikkeling Europaweg

Tekening Europaweg

Nr. Omschrijving Fase

Legenda

1. De bestaande fietstunnel sociaal veiliger maken Plan
2. Verdubbeling Europaweg Plan
3. De rotonde Auroraweg – Vancouverstraat om vormen naar een Ei rotonde Plan
4. De fietsovergang bij de rotonde Auroraweg – Vancouverstraat verwijderen Plan
5. Sloop huidige 150 kV verbinding door TenneT Afgerond
6. Realisatie zonnepark Plan
7. De rotonde Sicco Mansholtweg – De Wals om vormen naar een Ei rotonde Plan
8. Realisatie fietstunnel onder Europaweg Afgerond
9. Verbreding wegvak ter hoogte van het tankstation Plan
10. Aanpassing kruispunt Bedrijvenweg – Kilderseweg Plan
11. Mogelijke komst Van der Valk Vergunningaanvraag
Aanpassen aansluiting A18 Plan
Archief