Gebiedsontwikkeling Europaweg

De Europaweg en het gebied hier rondom zijn erg belangrijk voor omliggende wijken en bezoekers van Doetinchem en omstreken. Om dit ook voor de toekomst te behouden is de gemeente al enige tijd bezig met een nieuwe gebiedsuitwerking waarin alle toekomstige ontwikkelingen zijn verwerkt. Omwonenden en andere geïnteresseerden konden voor het eerst op 23 juni 2015 tijdens een inloopavond in Dichteren kennisnemen van een eerste concept gebiedsuitwerking en hun suggesties geven.

Inmiddels zijn deze plannen verder uitgewerkt en hebben zowel college als raad hier een besluit over genomen. Hieronder vertellen we meer over de verschillende onderwerpen die in de toekomst te verwachten zijn.   

Verdubbeling Europaweg

Iedere dag maken er circa 22.000 motorvoertuigen gebruik van de Europaweg. Om de doorstroming te verbeteren werken provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en de gemeente Doetinchem samen om bijna het volledige tracé verdubbelen. Daarnaast worden de rotondes sneller passeerbaar gemaakt door te kiezen voor een eivorm en is de fietsoversteek bij de Auroraweg reeds vervangen voor een nieuwe fietstunnel net ten zuiden van de kruising met De Wals en de Sicco Mansholtweg. Het streven is om de andere aanpassingen allen voor 2021 uit te voeren.

Status mei 2019: Op dit moment worden de benodigde bestemmingsplanprocedures voorbereid. Deze worden het eerste kwartaal 2019 daadwerkelijk in procedure gebracht. 

Logo provincie Gelderland

Logo Rijkswaterstaat

Interesse voor ontwikkeling hotel

Hotelconcern Van der Valk wil bij de Europaweg een hotel-restaurant ontwikkelen. Het college heeft toegezegd mee te werken aan de vergunningaanvraag, mits kan worden aangetoond dat er vanuit ruimtelijke oogpunt geen belemmeringen zijn en op de markt ruimte is voor deze ondernemer. De initiatiefnemer legt nu de laatste hand aan de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende onderzoeken. Als dit als voldoende wordt beoordeeld kan de definitieve vergunningaanvraag worden ingediend.

Status mei 2019: Van der Valk en haar partners hebben de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning ingediend. Het college heeft een ontwerpbesluit hierover genomen. Op basis van de binnengekomen zienswijzen heeft de aanvrager besloten haar ruimtelijke procedure aan te scherpen alvorens deze opnieuw in behandeling wordt genomen. 

Voorbereidend werk komst zonnepark

Om in 2030 energieneutraal te zijn wil de gemeente Doetinchem naast de Europaweg ruimte maken voor de ontwikkeling van een park met zonnepanelen. Bij de ontwikkeling worden omwonenden betrokken. Het college zet daarbij ook in op een combinatie met een uitloopgebied voor de aanliggende woonwijken.  

Status januari 2019: Gemeente Doetinchem gaat aan de slag met de ontwikkeling van een zonnepark op de eigen gronden (circa 2 hectare) naast de Europaweg. Een goede inpassing in het groen en de toevoeging van wandelmogelijkheden staan hierbij voorop. We zijn gestart met de benodigde bestemmingsplanprocedures en omwonenden zijn op 13 december verder geïnformeerd. Begin 2019 wordt het bestemmingsplan in procedure gebracht.

Verdwijnen 150 kV verbinding

In opdracht van TenneT wordt er gewerkt aan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Doetinchem naar Wesel. TenneT combineert deze verbinding met de huidige 150 kV-verbinding. Eind 2017 heeft TenneT de sloop van de huidige 150 kV-masten afgerond waardoor ook de masten rondom de Europaweg zijn verdwijnen.

Tekening Europaweg

Nr.

Omschrijving

Fase

Legenda

1.

De bestaande fietstunnel sociaal veiliger maken

Plan

2.

Verdubbeling Europaweg

Plan

3.

De rotonde Auroraweg – Vancouverstraat om vormen naar een Ei rotonde

Plan

4.

De fietsovergang bij de rotonde Auroraweg – Vancouverstraat verwijderen

Plan

5.

Sloop huidige 150 kV verbinding door TenneT

Afgerond

6.

Realisatie zonnepark

Plan

7.

De rotonde Sicco Mansholtweg – De Wals om vormen naar een Ei rotonde

Plan

8.

Realisatie fietstunnel onder Europaweg

Afgerond

9.

Verbreding wegvak ter hoogte van het tankstation

Plan

10.

Aanpassing kruispunt Bedrijvenweg – Kilderseweg

Plan

11.

Mogelijke komst Van der Valk

Vergunningaanvraag

Archief