Veldpracticum De Zumpe

Actueel bericht, 13 mei 2014

Op zaterdag 12 april 2014 werd voor bewoners en omwonenden van de Zumpe een veldpracticum gehouden. Zo'n 60 bezoekers werden verwelkomd. Onder leiding van professionele bodemkundigen werd op vijf locaties de bodem van het huidige en toekomstige natuurgebied bestudeerd. De belangstellenden kregen zo een overzicht van de bodemkundige variatie: kalkloze en kalkrijke rivierzanden, dekzand, veen en klei. De bodem vertelt over het ontstaan van het gebied, maar is samen met kennis van het grondwater ook van onschatbare waarde voor het bepalen van de mogelijkheden voor natuurherstel.

Tijdens het veldpracticum werd dan ook aandacht besteed aan het grond- en het oppervlaktewater en de zuurgraad daarvan. De zuurgraad werd in verband gebracht met die van de bodem. Grondwater met een lage zuurgraad en een hoge ijzerrijkdom biedt veel kansen voor waardevolle natuur, zeker als die waterstanden zich nabij het bodemoppervlak bevinden. Veel van de gronden zijn in het verleden echter sterk bemest. Dat kan betekenen dat mogelijk een deel van de bovenste bodemlagen moet worden afgegraven. Of dat noodzakelijk is, en waar, wordt momenteel door de bodemkundigen onderzocht. De bezoekers waren enthousiast. Ze zeiden veel te hebben geleerd, meer te begrijpen van het gebied en van de noodzaak van het nemen van inrichtingsmaatregelen. Het initiatief voor het houden van het veldpracticum werd door de aanwezigen ervaren als een waardering voor hun betrokkenheid bij hun natuurgebied.

Foto met mensen veldpracticum De Zumpe

Foto met groepje mensen veldpracticum De Zumpe