Projectbeschrijving

Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem slaan de handen ineen om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken. Provincie Gelderland verleent hiervoor de gemeente opdracht om samen met betrokken organisaties een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst voor het natuurgebied De Zumpe op te stellen. Doetinchem zag mogelijkheden om deze plannen te combineren met de door de gemeente aangelegde Oostelijke Randweg. Op basis van het inrichtingsplan neemt Gelderland een besluit over de uitvoering.

Provincie Gelderland is sinds kort verantwoordelijk voor het natuurbeheer en voor de afronding van het Gelders Natuurnetwerk. Hieronder valt het realiseren van nieuwe natuur, zoals bij het afronden van het natuurgebied De Zumpe. Provincie heeft het gebiedsproces voor De Zumpe getrokken in samenwerking met de gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer en enkele agrariƫrs. De gemeente Doetinchem werkt op basis van de realisatiemogelijkheden hiervoor een concreet voorstel uit voor De Zumpe.

Natuurgebied aan de oostflank van Doetinchem

Gemeente Doetinchem bezit aan de oostzijde gronden in en rond het gebied de Zumpe. Door de opdracht voor het inrichtingsplan met een uitvoeringsovereenkomst op te stellen kan de gemeente de planvorming en communicatie hierover combineren met de door de gemeente aan te leggen oostelijke randweg. Er ontstaat voor de inwoners van Doetinchem een unieke kans om negatieve effecten van de aanleg van de oostelijke randweg te verzachten en een prachtig  gebied aan de oostflank van de stad in te richten als natuurgebied. De huidige omvang van natuurgebied De Zumpe is 23 hectare. Hierbij gaat het om een maximale uitbreiding van 65 hectare nieuwe natuur.

De aanleg van De Oostelijke Randweg brengt verantwoordelijkheden met zich mee op het gebied van natuur en natuurcompensatie. De gemeente is enerzijds verplicht voor een goede landschappelijke inbedding te zorgen, maar wil de natuur en het landschap ook versterken. Hiervoor wordt op dit in samenwerking met inwoners gewerkt aan de realisatie van natuur, speel en recreatiegebied Doetebol dat een natuurlijke overloopgebied vormt tussen de stad en De Zumpe. De provincie heeft voor De Zumpe een beheerplan met diverse ambities opgesteld.

De Zumpe

Foto gemaakt door E. Korndewal

Externe opdracht

Voor de provincie Gelderland is het de eerste keer dat op deze wijze externe partners worden betrokken in de realisatie van nieuwe natuur. Doetinchem beschikt over de benodigde lokale kennis van en betrokkenheid bij het gebied. Op basis van het gemeentelijke uitvoeringsplan met uitvoeringsovereenkomst zal Gelderland hierover medio 2014 een besluit nemen voordat de uitvoering van start kan gaan. De gemeente Doetinchem gaat parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan aan de slag met de voorbereiding en inrichting van de eigen percelen in De Zumpe. Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument.