Inrichtingswerkzaamheden percelen Staatsbosbeheer

Actueel bericht, 28 april 2014

Met ingang van 15 april  is een aannemer gestart met het uitvoeren van inrichtingswerkzaamheden op 2 percelen van Staatsbosbeheer. De plannen van Staatsbosbeheer vallen buiten het plan voor het totale gebied dat nu in ontwikkeling is bij de provincie en de gemeente.

Het gaat om 2 voormalige landbouwpercelen in natuurgebied de Zumpe. Onderzoek naar bodem en grondwater heeft inzicht gegeven in de kansen om hier natuurwaarden te verhogen. Deze percelen hebben veel natuurpotentie, het kunnen waardevolle soortenrijke vochtige graslanden worden. Door jarenlange bemesting van deze percelen zit er echter veel fosfaat in de bovengrond. Om de natuurontwikkeling te bespoedigen wordt de bovenste laag, de bouwvoor, verwijderd.

Restanten 

De restanten van rasters zijn allereerst weggehaald, daarna is de grasmat van beide percelen gefreesd. Nu wordt de bovenste laag afgegraven en afgevoerd. Het gaat om een pakket van 20 tot maximaal 25 cm dikte.  In totaal wordt er 5.000 m3 grond afgegraven. Het afgraven heeft als bijkomend voordeel dat de bodem wat  dichter bij het grondwater komt. Het perceel wordt daardoor ook natter.

Percelen

Het grootste perceel is 1,4 ha. Hier is in het verleden een laag zand opgebracht om het geschikter te maken voor landbouwkundig gebruik. Deze laag wordt nu weggehaald. Onder deze zandlaag bevindt zich een veenbodem. Het kleinere perceel van 0.8 ha is niet bezand, hier bevindt zich geen veen in de ondergrond maar klei. Het grondwater bevat relatief veel kalk waardoor zich ook hier een bijzondere vegetatie kan ontwikkelen, met soorten die in het verleden veel in de Achterhoek voorkwamen. 

Te downloaden: