Bestemmingsplanprocedure

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. Iedere fase wordt afgesloten met een bekendmaking van het bestemmingsplan op de gemeentepagina van Stad Doetinchem.nl (voorheen Gelderse Post), op deze website en vaak ook in de Staatscourant. De procedure is vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Tijdens iedere bekendmakingstermijn kunt u reacties op het bestemmingsplan leveren. De reacties worden afgewogen door het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is per fase verschillend. De afweging kan leiden tot wel of geen opname in het bestemmingsplan of afkeuring van een gedeelte of het gehele bestemmingsplan.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Eerst wordt dit plan overlegd met een aantal instanties, zoals de provincie en het waterschap. Daarna wordt dit zes weken ter inzage gelegd. Die inzage wordt aangekondigd op deze website, in de gemeentepagina van Stad Doetinchem.nl en vaak in ook de Staatscourant. U moet binnen de inzagetermijn uw zienswijze indienen. Het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad kan het ontwerpbestemmingsplan aanpassen na ontvangst van de zienswijzen.

Vaststelling en bekendmaking

De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders stellen een bestemmingsplan vast. Hierbij kunnen ook wijzigingen vastgesteld worden. Na de vaststelling wordt het plan weer ter inzage gelegd. Dit wordt bekendgemaakt via deze website, de gemeentepagina in de Stad Doetinchem.nl en in de Staatscourant. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit en andere bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is vaak ook op www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

Reactieve aanwijzing

De provincie en/of de minister kunnen voor de beroepsfase ingrijpen met een reactieve aanwijzing. Dat betekent dat het onderdeel waar de aanwijzing zich op richt, geen onderdeel van het plan blijft.

Beroep

Als u op het ontwerpplan een zienswijze hebt gediend, kunt u binnen de inzagetermijn na de vaststelling een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als in de inzagetermijn geen beroep wordt ingediend, is het bestemmingsplan vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Vanaf dat moment is het bestemmingsplan in werking als toetsingskader.

Als er wel beroep is ingediend, treedt het bestemmingsplan in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het bestemmingsplan is dan pas onherroepelijk na uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. Als de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek uitspraak heeft gedaan, is duidelijk of het plan wel of niet in werking is getreden.

Inzage onherroepelijk bestemmingsplan

Het in werking getreden onherroepelijk geworden bestemmingsplan is vanaf dat moment online in te zien op deze website of via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Maar u kunt het ook op papier inzien in het gemeentehuis. Meldt u hiervoor tijdens openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis of maak een afspraak.