Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019 (gemeente Doetinchem) (fase niet vastgesteld)

De gemeenteraad heeft 5 maart 2020 besloten het bestemmingsplan 'Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019' niet vast te stellen. Vanaf 7 mei 2020 ligt het raadsbesluit met bijlagen zes weken ter inzage.

Bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan was opgesteld om het tankstation met LPG aan de Wijnbergseweg 39-41 te Doetinchem, naar de Oostelijke Randweg te verplaatsen. Tevens zou er met het bestemmingsplan agrarische grond worden omgezet naar 'Natuur'.

Besluit inzien

Het raadsbesluit met daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 7 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in de gemeentewinkel.

In pdf-vorm is dit raadsbesluit te raadplegen via besluitvorming.doetinchem.nl bij de raadsvergadering van 5 maart 2020.
De nadere motivering waarom de raad het bestemmingsplan niet heeft vastgesteld is toegevoegd als bijlage aan de besluitenlijst van de raadsvergadering, vastgesteld door de raad op 23 april 2020. De besluitenlijst is ook te raadplegen via besluitvorming.doetinchem.nl bij de raadsvergadering van 23 april 2020 en de bijlage bij de besluitenlijst, met de motivering is ook te raadplegen via besluitvorming.doetinchem.nl bij de raadsvergadering van 23 april 2020.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 17 juni 2020) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Een beroepsschrift wordt, onder vermelding van ‘beroepschrift bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 – 2019’, gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 25000 EA Den Haag. Het beroepschrift kan ook digitaal ingediend worden via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.
Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Bestemmingsplan Tankstations Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 39-41 - 2019 (fase ontwerp)