Stationsstraat 29 Wehl - 2019 (gemeente Doetinchem) (fase vastgesteld)

Vanaf 9 april 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Stationsstraat 29 Wehl - 2019 en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan betreft het realiseren van een kleinschalig woon-zorgcomplex met 22 woon/-zorgeenheden voor (jong)volwassenen met (licht) verstandelijke beperkingen en drie aaneengesloten woningen aan de Stationsstraat 29 in Wehl.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 30 maart 2020. De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota van wijzigingen. Het raadsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Fase vastgesteld

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Bestemmingsplan inzien

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R50B228A-/NL.IMRO.0222.R50B228A-0002/NL.IMRO.0222.R50B228A-0002.gml

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 20 mei 2020) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.
Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Stationsstraat 29 Wehl - 2019 (fase ontwerp)