Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019 (gemeente Doetinchem) (fase vastgesteld)

Vanaf 19 maart 2020 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019 en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de kernen Wehl, Nieuw Wehl, Langerak alsook op het gebied Binnenstad en De Veentjes in Doetinchem. Met het bestemmingsplan worden:

  • ongebruikte woningbouwmogelijkheden geschrapt; eventuele nieuwe woningen zijn - met uitzondering van de woningbouwlocaties Heideslag en Motketel in Wehl -  alleen met een afwijkingsprocedure mogelijk;
  • bestaande supermarkten op basis van de huidige verkoopvloeroppervlakte toegestaan; uitbreiding van bestaande supermarkten is alleen met een afwijkingsprocedure mogelijk; nieuwe supermarkten zijn uitgesloten;
  • zelfstandige kantoren beperkt in de bruto-vloeroppervlakte tot maximaal 500 m2, tenzij een kantoor nu al groter is.

Bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 5 maart 2020.

De wijzigingen betreffen het ‘bij recht’ (dus zonder afwijkingsbesluit) kunnen realiseren van woningen in de woningbouwlocaties Heideslag en Motketel in Wehl. De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota van wijzigingen.

Het raadsbesluit met bijlagen ligt eveneens ter inzage.

Fase vastgesteld

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Voor het inzien van papieren versie van het bestemmingsplan in het stadhuis moet u telefonisch een afspraak maken via (0314) 377 377. Dit is een tijdelijke maatregel die nodig is in verband met het coronavirus.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R70B015A-/NL.IMRO.0222.R70B015A-0002/NL.IMRO.0222.R70B015A-0002.gml

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 29 april 2020) tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure. Heeft u dat niet gedaan, dan kunt u alleen beroep aantekenen tegen wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.
Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Status plan

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is geen verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling ingediend. Het bestemmingsplan is daarmee in werking getreden. De inhoudelijke behandeling van het beroep bij de Afdeling moet nog plaats vinden. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019 (gemeente Doetinchem) (fase ontwerp)