Buitengebied - 2012 6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl) (gemeente Doetinchem) (fase vastgesteld)

Vanaf 31 oktober 2019 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied - 2012 6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl)’ zes weken ter inzage.

Inhoud bestemmingplan

Dit bestemmingsplan betreft de locatie Slagenweg 2 en 2a met omliggende gronden. De agrarische bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Het agrarische bouwvlak wordt daarom verwijderd. De landbouwgronden worden hoofdzakelijk ingericht als natuurterrein en krijgen een natuurbestemming. De bedrijfswoning, welke reeds dubbel wordt bewoond, wordt planologisch gesplitst naar een dubbele woning.

Fase vastgesteld

Burgemeester en Wethouders hebben het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld in hun vergadering van dinsdag 22 oktober 2019. U kunt het wijzigingsplan op de volgende manieren inzien:

op papier in het stadhuis;

digitaal via  www.ruimtelijkeplannen.nl;

in PDF-vorm op bestemmingsplan.doetinchem.nl.

Het wijzigingsplan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is:

https://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R07W317A-/NL.IMRO.0222.R07W317A-0002/NL.IMRO.0222.R07W317A-0002.gml

Het vaststellingsbesluit ligt eveneens ter inzage.

Beroep

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 11 december 2019) tegen het besluit van burgemeester en wethouders schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2019, 2500 EA te 's-Gravenhage. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.
Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Buitengebied - 2012 6e wijziging (Slagenweg 2 en 2a Wehl) (gemeente Doetinchem) (fase ontwerp)