Buitengebied - 2012 3e wijziging (Broekhuizerstraat 2 Wehl) (fase ontwerp)

Vanaf 8 februari 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - 2012 3e wijziging (Broekhuizerstraat 2 Wehl) en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Inzage

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Bij het raadplegen van deze bestanden hebt u een gml-viewer nodig. De tekst die u kunt plakken in de geopende viewer is: http://bestemmingsplan.doetinchem.nl/plannen/NL.IMRO.0222.R07W310A-/NL.IMRO.0222.R07W310A-0001/NL.IMRO.0222.R07W310A-0001.gml

Het ontwerpbestemmingsplan betreft het verkleinen van het agrarisch bouwvlak van Broekhuizerstraat 2 te Wehl. Dat om een geplande ontwikkeling (biologische pluimveehouderij KemperKip bv met 13 stallen) mogelijk te maken. Door het nieuwbouwplan zijn niet alle bestaande opstallen binnen het huidige agrarisch bouwvlak meer noodzakelijk. Voor de 13 nieuwe stallen wordt een afzonderlijke, uitgebreide procedure doorlopen, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor is een afzonderlijke publicatie geplaatst.

Zienswijze

Een belanghebbende kan binnen de gestelde termijn (t/m 21 maart 2018) zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is niet automatisch een zienswijze op de ontwerp Wabo-vergunning. Als u wilt reageren op het bouwplan voor 13 kippenstallen, moet u uw zienswijze in een afzonderlijke brief zenden naar het college van burgemeester en wethouders.

U kunt uw zienswijze mondeling toelichten, als u daar in uw brief uitdrukkelijk om vraagt. Deze gelegenheid is er op 28 maart 2018 vanaf 09.00 uur in het stadhuis, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem. U kunt dan geen nieuwe argumenten inbrengen. De zitting is strikt persoonlijk en niet toegankelijk voor anderen. Als u om een mondelinge toelichting hebt gevraagd, ontvangt u een uitnodiging met het exacte tijdstip.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, telefoonnummer (0314) 377 377.