Bedrijventerreinen - 2019 (fase voorontwerp)

(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Vanaf 27 juni 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen - 2019’ zes weken ter inzage. Dit voorontwerp vervangt op termijn de nu geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen op de bedrijventerreinen.

Fase voorontwerp

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen van de gemeente Doetinchem, te weten:

 • A18 Bedrijvenpark;
 • Wijnbergen;
 • Verheulsweide;
 • Hamburgerbroek;
 • De Huet;
 • Keppelseweg en
 • Diepenbroek-Zuid.

Het bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen maakt geen onderdeel uit van dit voorontwerpbestemmingsplan. Dit bedrijventerrein is meegenomen in het onlangs geactualiseerde bestemmingsplan 'Gaanderen - 2017'.

Met de bekendmaking en terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen - 2019’ wordt met name het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

 1. ongebruikte woningbouwmogelijkheden op de bedrijventerreinen te schrappen;
 2. nieuwe supermarkten uit te sluiten en de zich eventueel vestigende supermarkten vast te leggen op de dan bestaande verkoopvloeroppervlakte;
 3. zelfstandige kantoren te beperken tot een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2;
 4. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de volgende locaties aan te passen aan het feitelijke gebruik:
  1. Perceel naast Radonstraat 8 (A18 Bedrijvenpark)
  2. Locatie hoek Weemstraat/A18 (o.a. Argonstraat 1)
  3. Perceel tegenover Hogeweide 115 (Verheulsweide)
  4. Perceel Hogeweide 125 (Verheulsweide)
 5. De drie woonwagenstandplaatsen aan de Roerstraat 2, 7 en 15 vast te leggen als bedrijfswoning uitsluitend in de vorm van een woonwagen.

Inloopavond

Op dinsdag 9 juli 2019 is er van 18.00 tot 19.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis. U kunt daar kennisnemen van het voorontwerpbestemmingsplan en desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en).

Reageren

Iedereen kan tot en met 7 augustus 2019 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 12 maanden na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit voorontwerpbestemmingsplan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.