De coronacrisis heeft grote impact gehad op de wereld, op Nederland en uiteraard ook op onze gemeente. Toch is het ons in 2020 gelukt veel plannen uit de coalitieagenda uit te voeren. Zo hebben we de binnenstad groener en aantrekkelijker gemaakt, de uitvoeringsagenda ‘vrijetijdseconomie’ opgesteld, gewerkt aan een betere bereikbaarheid en nog veel meer. Om een gezonde en veerkrachtige centrumgemeente van de Achterhoek te blijven, hebben we in 2020 bovendien de ambitie uitgesproken te groeien naar 70.000 inwoners in het jaar 2036. In financieel opzicht kende corona uiteraard de nodige gevolgen in het afgelopen jaar. Door op tijd in te spelen op de coronacrisis en hiervoor €1.5 miljoen te reserveren, hebben we er voor kunnen zorgen dat de negatieve gevolgen van corona zo veel mogelijk beperkt zijn gebleven.

We kijken in gemeente Doetinchem met gepaste trots terug op het jaar 2020. In totaal maakten we €13 miljoen extra kosten als gevolg van corona. Door kritisch te blijven kijken naar onze uitgaven en door incidentele meevallers, hebben we een positief resultaat geboekt van €10,3 miljoen. Voor een belangrijk deel komt dit door grondopbrengsten en lagere personeelskosten. Met het resultaat vullen we onze financiële reserves aan. Het afgelopen jaar heeft ons gewezen op het belang van voldoende financiële reserves.’

Mooie resultaten geboekt

We halen in onze gemeente zoveel mogelijk uit ons geld. Dit doen we door vooral te investeren daar waar het bijdraagt aan een duurzame groei van Doetinchem. Bijvoorbeeld door het plan ‘Doetinchem toplocatie Oost’ dat in 2020 is vastgesteld. Aan de hand van de analyse en aanbevelingen in dit plan versterken we onze economie. In juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. In voorbereiding hierop hebben we in 2020 hard gewerkt aan het ophalen van reacties uit de samenleving. Dit hebben we vastgelegd in 11 waardevolle deelvisies waar we jaren mee vooruit kunnen. Een ander mooi resultaat is het toekomstbestendig maken van onze cultuursector door de oprichting van het cultuurbedrijf. Ook zijn we blij met het plan ‘Divers in gemeente Doetinchem’ dat in 2020 is gemaakt. Dit plan richt zich erop dat mensen niet alleen welkom zijn, maar iedereen zich ook welkom voelt in onze gemeente. We hebben in 2020 extra tijd en aandacht besteed aan inwoners die niet actief zijn op de arbeidsmarkt en het financieel lastig hebben. Door middel van maatwerk hebben zij passende ondersteuning gekregen en hebben velen van hen mooie stappen gezet. Ook hebben we hard gewerkt aan toekomstbestendige huisvesting voor het onderwijs. Zo gaat het middelbaar onderwijs terug van 3 naar 2 locaties die zijn ingericht op de toekomst.

Waardering voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

Veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben een zeer moeilijk jaar achter de rug. Daar waar mogelijk en noodzakelijk hebben we ondersteuning geboden, zowel inhoudelijk als financieel. Als college van gemeente Doetinchem willen we daarom graag onze waardering uitspreken aan iedereen die in 2020 obstakels heeft overwonnen. Het aanpassingsvermogen dat we hebben gezien is ongekend. Dat is een groot compliment waard en het toont de veerkracht van onze gemeente!

Voorbereiden op toekomst

Wethouder Henk Bulten (financiën) namens het college: ‘Mensen ondersteunen die dat nodig hebben en duurzaam bouwen aan de toekomst is en blijft onze kerntaak. We willen dat iedereen prettig kan wonen, leven, werken en recreëren in onze gemeente. We zijn blij dat we in 2020 veel hebben gerealiseerd en ook nog een positief financieel resultaat hebben geboekt. We zijn optimistisch voor de komende jaren. Om ons op de toekomst voor te bereiden blijft duurzaam investeren enorm belangrijk. We kunnen ons geld maar één keer uitgeven en er staan ons nog voldoende uitdagingen te wachten!