Doetinchem is de gezonde en veerkrachtige centrumgemeente van de Achterhoek en dat willen we blijven. Daarom blijft de gemeente Doetinchem ook in 2022 investeren in belangrijke projecten en ontwikkelingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo kunnen we op een verantwoorde manier groeien naar 70.000 inwoners in het jaar 2036. De gemeenteraad besluit in juli over het investeringsvoorstel van het college (de kadernota).

Naast investeren wil het Doetinchemse college ook slim kansen benutten. Door de coronacrisis hechten inwoners steeds meer waarde aan groen en aan ruimte. Hierdoor neemt de aantrekkingskracht van de Achterhoek toe. Nu is het dan ook de tijd om kansen te benutten en te investeren in onze gemeente. We zetten vol in op woningbouw, waarbij we oog houden voor duurzaamheid, ruimte, groen en sport- en cultuurvoorzieningen.

Verantwoord investeren

Ons uitgangspunt is en blijft dat iedereen in gemeente Doetinchem prettig kan wonen, leven, werken en recreëren. Dit willen we ook in de toekomst kunnen blijven garanderen. Als gemeente blijven we daarom verantwoord investeren; ook in 2022 gaan we door met deze succesvolle aanpak. Verantwoord investeren betekent continu (financiële) ruimte zoeken en afwegingen maken. We kunnen iedere euro slechts één keer uitgeven.

Plannen voor 2022

Prettig wonen, leven, werken en recreëren: daar draait het om. Daarom bouwen we in 2022 verder aan een woningaanbod dat aansluit op de vraag naar woningen, zoals bij Wijnbergen de Kwekerij met ruim 130 woningen. Het verbeteren van onze bereikbaarheid doen we door te werken aan onze wegen en fietspaden. In 2022 pakken we onder andere de Wijnbergseweg-Doetinchemseweg, de Hoofdstraat in Gaanderen en de herinrichting van de Rekhemseweg-Lijsterbeslaan aan. Om de werkgelegenheid te vergroten, hebben we het afgelopen jaar veel kavels op bedrijventerreinen verkocht en gezien de vele aanvragen voor opties op nieuwe bedrijfskavels blijven we daar in 2022 mee doorgaan. Het behouden van een stabiele economie is voor de hele gemeente enorm belangrijk, daarom werken we samen met ondernemers verder aan onze economische agenda. Op sociaal vlak willen we er voor zorgen dat mensen nog betere ondersteuning kunnen krijgen. Bijvoorbeeld door geld te reserveren voor Zorgboerderij Slangenburg en door het verder uitbreiden van praktijkondersteuners bij huisartsen. Ook willen we inwoners beter begeleiden naar nieuw werk, bijvoorbeeld door omscholing. Omdat het mensen verbindt en gezond houdt, blijven wij ook investeren in onderwijs, sport en cultuur.

We verwachten dat we in 2022 de coronacrisis achter ons laten en door te investeren kunnen werken aan herstel en groei. Dit lukt ons in 2022 zonder meer geld uit te geven dan dat er binnenkomt. Dat geldt niet voor de jaren na 2022. Het Rijk heeft veel taken naar de gemeenten geschoven zonder voldoende financiële middelen om de taken uit te voeren. Wij vinden daarom dat de manier waarop het Rijk taken en middelen verdeelt moet veranderen. We willen tenslotte blijven investeren in onze toekomst. Dit signaal hebben wij met een brief afgegeven aan de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet.

Vol vertrouwen in de toekomst

Wethouder Henk Bulten (financiën) namens het college: “We zijn in gemeente Doetinchem vol vertrouwen in de toekomst. We hebben in onze gemeente een stabiele economie, voorzieningen van hoge kwaliteit en een sterke samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. Als college van gemeente Doetinchem zijn wij blij met deze stabiele basis. Wij kijken er dan ook naar uit om samen u te blijven bouwen aan gemeente Doetinchem!