Het jaar 2021 was geen makkelijk jaar voor veel inwoners en ondernemers. Gelukkig hebben we het normale leven weer op kunnen starten. Hopelijk blijft dat ook zo. Door samen de schouders eronder te zetten, hebben we in het jaar 2021 hele mooie dingen bereikt. We hebben ondersteuning geboden aan inwoners en ondernemers die het moeilijk hadden. En, we hebben geïnvesteerd in de toekomst. We moeten namelijk ook nadenken over de lange termijn en daarop inspelen. Dat is in 2021 goed gelukt.

Zo hebben we in 2021 belangrijke stappen gezet in het betrekken van de Oude IJssel bij de binnenstad. Ook vergroten we onze aantrekkingskracht door het verbinden van groen, cultuur en water. Ons stijgende inwoneraantal is een teken dat we in trek zijn. Mensen wonen hier graag. Woningbouw was en blijft daarom een belangrijk speerpunt. We stimuleerden nieuwbouw en keken naar bestaande gebouwen. Zoals op De Veentjes. Daar hebben we van leegstaande winkels aantrekkelijke woningen gemaakt. Ook daardoor staat Doetinchem op de 8e plek in de lijst van gemeenten met procentueel de meeste woningen gebouwd vanuit bestaande winkel- kantoorpanden. We blijven extra woningen bouwen. Denk aan Iseldoks, Keppeloord, Wijnbergen in Doetinchem, Fokkenkamp en Heideslag in Wehl en de Augustinuslocatie in Gaanderen.

Extra taken zonder voldoende financiële middelen

Het Rijk heeft de afgelopen jaren veel taken aan gemeenten gegeven zonder voldoende geld om het uit te voeren. Ook de komende jaren is er veel onzekerheid. Denk aan de taak om van het gas af te gaan. De manier waarop het Rijk de taken en middelen verdeeld moet veranderen. Hierover hebben wij een brief verzonden aan het nieuwe kabinet.

Groei helpt ons om een gezonde gemeente te blijven

Het is mooi dat we groeien. Het helpt ons een gezonde gemeente te blijven met veel voorzieningen, voldoende woningen, mooie natuur, recreatiemogelijkheden én voldoende banen. De arbeidsmarkt is een uitdaging. We zien steeds meer bedrijven die moeite hebben met het vinden van personeel. Hier werken we aan door onze bereikbaarheid te vergroten. Bijvoorbeeld door de lobby voor de komst van de Regio Express. Daarnaast zien we dat er veel belangstelling is voor bedrijfskavels. Ook dat is goed voor het aantal banen. We moedigen mensen aan zich te laten om- of bijscholen zodat ze een stap kunnen maken op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld met het talentenfonds ‘OpIJver’, de DOE-Agenda en het Actieplan Achterhoekse Jongeren. Nieuwe Nederlanders vervullen een belangrijke rol op onze arbeidsmarkt. In 2021 hebben we de nieuwe wet inburgering voorbereid. Hierdoor zijn er nu drie routes voor statushouders om de taal te leren en te gaan werken.

Een groeiend inwoneraantal brengt uitdagingen met zich mee

Om onze groei in goede banen te leiden, moeten we met zorg kijken naar de gevolgen. Meer inwoners brengt ook uitdagingen met zich mee. Denk aan extra patiënten in de zorg. Aandacht voor gezondheid is belangrijk. Dat bleek wel tijdens de pandemie. Daar werken we aan met onze lokale preventieagenda. In 2021 hebben we ook de inzet van praktijkondersteuners voor huisartspraktijken verder uitgebreid. En omdat sporten goed is voor de gezondheid, hebben we Sport ID opgericht. Zij werken samen met Buurtplein, Graafschap College, Laborijn en de sportaanbieders aan het Sportakkoord dat in 2021 is opgesteld. Hun doel: een gemeente waarin iedereen kan bewegen en mee kan doen.

Positief financieel resultaat van 13,7 miljoen euro

Doordat we een aantal onverwachte voordelen hadden in 2021, hebben we een positief resultaat van 13,7 miljoen euro behaald. Dat komt vooral door de verkoop van grond, door hogere inkomsten uit bouwleges en door lagere personeelskosten. Van dit bedrag voegen we 10,2 miljoen toe aan de algemene reserve. De rest gebruiken we voor de begroting van 2022 en voor een reserve voor kosten rond corona die we nog verwachten.