Op dit moment zijn de asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. De Rijksoverheid heeft alle gemeenten daarom gevraagd te zorgen voor extra opvang voor vluchtelingen. Vanaf 28 augustus tot eind 2022 vangt Doetinchem ongeveer 225 vluchtelingen op in een crisisnoodopvang (CNO). Deze CNO is naast het politiebureau in Doetinchem (Industriestraat 2).

Bekijk de CNO in de reportage van Regio 8.(externe link)

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en de antwoorden die wij op dit moment hebben.

Het antwoord op mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht?

Kijk voor de laatste informatie over de crisisnoodopvang in Doetinchem op deze pagina. U kunt ook een mail sturen naar gemeente@doetinchem.nl of bellen naar (06) 48 50 46 34

Opvang van vluchtelingen

Waarom kiest Doetinchem voor crisisopvang van vluchtelingen?

Nederland heeft te maken met een enorme instroom van vluchtelingen en een groot tekort aan opvangplekken. Daarom is crisisopvang nodig. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft met de Rijksoverheid afgesproken dat de crisisnoodopvang van onze regio in Doetinchem komt. Doetinchem wil als centrumgemeente haar steentje bijdragen.

Waarom besluiten jullie dit midden in de zomervakantie als de meeste mensen er niet zijn?

De veiligheidsregio is al langer op zoek naar een locatie voor crisisnoodopvang. Ze hebben alle gemeenten gevraagd met oplossingen te komen. Het was voor onze gemeente half juli pas definitief duidelijk dat de CNO er kon komen. Daarna hebben we zo snel mogelijk en zo goed mogelijk omwonenden en andere betrokken partijen geïnformeerd.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Komt er een permanente opvang voor vluchtelingen in Doetinchem?

Het college van Doetinchem bood het COA in november 2021 aan om een permanente kleine opvang voor vluchtelingen te maken. Dit in combinatie met woningen voor andere groepen mensen. Op dit moment onderzoeken we of en hoe we dit kunnen regelen. Dit doen we samen met maatschappelijke organisaties en grondeigenaren.

Waarom is de omgeving niet eerst gevraagd of zij instemmen?

Het college is bevoegd om dit besluit te nemen. Omdat de humanitaire nood hoog is was er geen tijd om eerst met inwoners te overleggen. Inwoners en betrokkenen worden uiteraard zo snel en goed mogelijk geïnformeerd.

Gaat opvang van vluchtelingen ten koste van woningen voor onze eigen inwoners?

In principe niet, we hebben nu ook al een taakstelling om statushouders te huisvesten en die taakstelling is op dit moment niet gewijzigd.

Over de vluchtelingen

Wanneer komen de vluchtelingen?

Zondag 28 augustus zijn de vluchtelingen aangekomen.

Tot wanneer blijven de vluchtelingen?

In principe tot eind 2022.

Hoeveel vluchtelingen komen er in de gemeente Doetinchem?

Op de locatie aan de Industriestraat 2 worden 200 vluchtelingen opgevangen.

Waar komen de vluchtelingen vandaan?

Op de website van het COA(externe link) ziet u waar op dit moment de meeste vluchtelingen vandaan komen. De vluchtelingen die in Nederland asiel aanvragen komen vooral uit Eritrea, Syrië, Turkije, Jemen, Somalië en Afghanistan. De mensen die komen zijn kortgeleden ingestroomd. Ze zijn in Nederland geïdentificeerd en geregistreerd. Ook hebben zij een medische intake gehad.

Wat is de samenstelling van de groep vluchtelingen?

Op dit moment vangen we gezinnen op (125 mensen). Ook 75 alleenstaande minderjarige kinderen zijn vanuit Ter Apel naar Doetinchem gekomen. In totaal zijn er ongeveer 200 vluchtelingen in de CNO, waarvan ongeveer 125 jongeren (73 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV-ers) en ongeveer 50 jongeren/kinderen uit de gezinnen). Het COA begeleidt de AMV-ers. De kinderen/jongeren mogen (in overleg met begeleiders van het COA of hun ouders) alleen van het terrein af. De beveiliging registreert hen. 

Hoe gaat het op dit moment met de vluchtelingen?

Ze zijn vooral moe, toe aan rust.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar Doetinchem. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure.

Komen er ook Oekraïners op deze locatie?

Nee, er komen geen Oekraïners op de locatie aan de Industriestraat.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden, zodat ze niet in de omgeving gaan rondzwerven?

Wij zijn in overleg met verschillende organisaties (Vluchtelingenwerk, Sport-ID en het COA) om zo goed mogelijk een dagprogramma te regelen. Heeft u zelf ideeën of wilt u meehelpen? Laat het weten via gemeente@doetinchem.nl.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker, een vluchteling en een statushouder?

Een asielzoeker is iemand die in Nederland bescherming heeft aangevraagd.

Een vluchteling is iemand van wie de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de asielprocedure heeft vastgesteld dat hij of zij gevaar loopt in het land van herkomst. Hij krijgt een asielvergunning. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ genoemd. Hij mag vanaf dat moment volwaardig deelnemen aan de Nederlandse samenleving en integreren. Als iemand ten minste vijf jaar met een verblijfsvergunning in Nederland woont, Nederlands spreekt en met goed gevolg een inburgeringsexamen aflegt, kan hij of zij het Nederlanderschap aanvragen.

Hoe zit het met de gezondheid van de vluchtelingen?

Vluchtelingen uit landen waarin veel TBC voorkomt worden direct bij aankomst in Nederland gescreend. De GGD is alert op besmettelijke ziekten en grijpt indien nodig snel in. Zij zijn ook aanwezig met een medische post in de crisisnoodopvang.

Alle asielzoekers die in Nederland aankomen worden getest op corona en krijgen het vaccinatieprogramma aangeboden. Ze worden ook getest op corona voordat ze naar de opvanglocatie gaan. Daarnaast wordt contact gelegd met de huisartsen in Doetinchem als dat nodig is. Indien nodig verwijzen artsen patiënten door naar een specialist.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV'ers)

In de crisisnoodopvang in Doetinchem worden vanaf 28 augustus 75 jonge vluchtelingen opgevangen. Het gaat om minderjarige jongeren tussen 14 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. Zij worden ‘alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'er) genoemd. Er kunnen zowel jongens als meisjes komen.

Waar komen deze jongeren vandaan?

De nationaliteiten kunnen ook uiteenlopen In algemene zin kunnen we stellen dat op dit moment het merendeel van de asielzoekers die zich in Nederland meldt uit Syrie en in iets mindere mate uit Eritrea, Afghanistan en Turkije komt. Voordat zij naar Doetinchem kwamen, zijn zij eerst opgevangen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Daar moeten mensen zich melden na aankomst in Nederland.

Wat gebeurt er in de opvang?

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen en worden er diverse activiteiten georganiseerd door organisatie en partijen uit de stad.

Wat gebeurt er om overlast voor omwonenden te beperken?

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de jongeren. Overdag gaan de jongeren in principe naar school omdat ze allemaal leerplichtig zijn. Daarnaast probeert het COA met hulp van lokale organisaties, verenigingen en vrijwilligers ontspanningsactiviteiten te organiseren. In de opvang gelden voor de jongeren huisregels van COA.

Wat kan ik merken van de komst van de jongeren (AMV-ers)?

Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren veel op de opvang en in de directe omgeving verblijven. Deze eerste periode in Nederland kunnen zij gebruiken om te rusten. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen. De kinderen/jongeren mogen (in overleg met begeleiders van het COA of hun ouders) alleen van het terrein af. De beveiliging registreert hen.

Crisisnoodopvang Industriestraat 2

Wat is een crisisnoodopvang?

Een crisisnoodopvang (CNO) is opvang voor vluchtelingen. De asielzoekerscentra (AZC) en het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn overvol. Wij vangen de vluchtelingen die hier niet meer terecht kunnen tijdelijk op. Daarna kunnen ze doorstromen naar een ander opvangcentrum.

Waar komt de crisisnoodopvang?

Aan de Industriestraat 2 in Doetinchem. Dat is naast het politiebureau, op de hoek van de Industriestraat en de Ambachtstraat.

Waarom komt de CNO op de locatie aan de Industriestraat?

Het terrein aan de Industriestraat/Hamburgerbroeklaan is een locatie van de gemeente. De locatie is meteen beschikbaar en konden we meteen klaar maken. Hier zijn we op maandag 18 juli mee begonnen. Daarnaast ligt het terrein centraal en dichtbij voorzieningen (winkels, station ed).

Welke voorzieningen zijn er voor de vluchtelingen?

Er komen ongeveer 45 woonunits waarin maximaal 5 vluchtelingen een slaapplaats krijgen. In het midden komt een grote paviljoentent voor gemeenschappelijke activiteiten zoals dagbesteding (geen onderwijs), catering en EHBO. Ook zijn er op het terrein douches en toiletten. De vluchtelingen krijgen eten, drinken en verzorgingsartikelen.

Wat voor woonunits zijn het?

In iedere unit kunnen 4 of 5 personen wonen. De units zijn ook geschikt voor de (warme) nazomer en koudere herfstmaanden. Wij nemen alle voorzieningen over van gemeente Maashorst. Bekijk de reportage van Omroep Gelderland(externe link). Op de afbeelding hieronder ziet u de indeling van de locatie aan de Hamburgerbroeklaan.

crisisnoodopvang slaapunit van binnen
crisisnoodopvang overzicht

Komt er onderwijs voor de kinderen op het terrein?

Daarvoor gaan we in contact met de onderwijsinstellingen.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte op het terrein. Als u iets wilt doen, dan kan dat alleen via gemeente@doetinchem.nl. We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op het terrein is.

Heeft de uitspraak van de rechter gevolgen voor de CNO in Doetinchem?

Op donderdag 6 oktober deed de rechter uitspraak in een kort geding. Deze uitspraak wordt nu landelijk besproken. We wachten af hoe de betrokken organisaties uitvoering geven aan deze uitspraak.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie, met minimaal drie beveiligers continu. Er zijn genoeg toezichthouders aanwezig. Mochten er op en om de opvanglocatie signalen zijn van onveiligheid, dan geven de toezichthouders dat aan de politie door. De politie neemt de CNO mee in hun standaard routes.

Blijven vluchtelingen in de opvang?

Op het terrein is 24/7 professionele begeleiding, toezicht en beveiliging. De vluchtelingen in de opvang kunnen overdag altijd het terrein af. De beveiliging registreert wie er weg gaat. Wanneer de vluchtelingen in Doetinchem aankomen, krijgen ze uitleg over de huisregels op het terrein. Ook informeren we hen over wat we van hen verwachten als ze buiten het terrein willen gaan.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

We zetten in de huisregels dat ze tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, ondernemen zij actie daarop.

Waar kan ik terecht als er overlast is?

De mensen die werkzaam zijn op de locatie hebben ook aandacht voor de veiligheid van de vluchtelingen en die van de omgeving. In geval van overlast, kunnen omwonenden vanaf 28 augustus 24 uur per dag bellen met het aanspreekpunt van de locatie via nummer (06) 48 50 49 07. Tot die tijd kunt u mailen naar gemeente@doetinchem.nl. Of bel ons via (0314) 377 377.

Hulp bieden aan vluchtelingen

Kan ik als inwoner van Doetinchem naar de crisisnoodopvang om te helpen?

Op dit moment is er voldoende hulp voor de locatie. Wilt u iets doen? Meld u dan aan via gemeente@doetinchem.nl. Wij nemen contact met u op wanneer wij hulp nodig hebben.

Heeft u gevonden wat u zocht?