Wij verzoeken alle inwoners van onze gemeente om de landelijke richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te volgen. Hebt u vragen? Lees dan de informatie op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook bellen met een landelijk informatienummer: 0800-1351.

Wilt u meer weten over vaccinaties tegen het coronavirus? Kijk dan op de website van de overheid www.rijksoverheid.nl/coronavaccinatie

Op de website  https://corona.steffie.nl wordt door middel van beelden uitleg gegeven.

Coronavirus ondernemers

De verspreiding van het coronavirus zorgt voor veel aandacht en vragen. Ook bij ondernemers. Lees meer over ondernemen en het coronavirus op de pagina Coronavirus ondernemers. 

Financiële ondersteuning tijdens corona

Bent u financieel getroffen door de coronacrisis? Het is belangrijk om tijdig om hulp te vragen. Hiervoor kunt u terecht bij de gemeente, het Buurtplein en Laborijn. Ook het Platform Armoedebestrijding Doetinchem biedt hulp.

Lees onderstaande brochure en de informatie op Financiële ondersteuning.

Special corona Rondkomers

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). Het is een tijdelijke tegemoetkoming in noodzakelijke kosten. U kunt hierop aanspraak maken als u te maken hebt met onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in uw inkomen als gevolg van de coronacrisis. Lees meer over deze tegemoetkoming op de website van Laborijn

Maart 2021: Extra steun voor maatschappelijke organisaties en (horeca-)ondernemers

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2021 een besluit genomen over de volgende extra steunmaatregelen:

 • Maatschappelijke organisaties (verenigingen, stichtingen, ed) kunnen een financiële bijdrage van € 250,- krijgen of een grotere subsidie onder bepaalde voorwaarden. Klik voor meer informatie hierover op de onderstaande uitklapvelden.
 • Voor het terrasseizoen 2021 brengt de gemeente geen zogenaamde ‘terrasbelasting’ in rekening bij horeca-ondernemers;
 • Ondernemers kunnen uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen aanvragen.

De definitieve regelingen gaan in op 26 maart 2021. In de raadsmemo leest u meer informatie over de regelingen en de voorwaarden.

Regeling 'Eenmalige ondersteuningsbijdrage corona' gemeente Doetinchem ('€ 250,- regeling')

De raad heeft op 25 maart 2021 de ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ vastgesteld. Op basis van deze regeling kan elke vereniging/ stichting onder beperkte voorwaarden een eenmalige ondersteuningssubsidie corona ontvangen van € 250,-.

De regeling is bedoeld voor verenigingen/stichtingen die te maken hebben met minder inkomsten (bijvoorbeeld uit lidmaatschap, sponsoring of barinkomsten), terwijl vaste lasten doorlopen of er extra kosten zijn vanwege de coronamaatregelen. In dit bericht leest u hoe de regeling wordt uitgevoerd en welke spelregels van toepassing zijn.

Spelregels

 1. Verenigingen/stichtingen die financieel nadeel ondervinden van corona geven we de mogelijkheid om een ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’ van € 250,- aan te vragen. Onder voorwaarde dat de vereniging/stichting:
  • is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en de statutaire zetel heeft in Doetinchem;
  • primair is gericht op maatschappelijke doelstellingen;
  • geen andere subsidie ontvangt van de gemeente Doetinchem, danwel op enigerlei wijze reeds compensatie voor coronakosten heeft ontvangen;
  • akkoord gaat met publicering van de aanvraag in een toekenningsoverzicht coronasubsidies gD.
 2. De vereniging/ stichting dient het verzoek in bij de gemeente Doetinchem door het invullen van het formulier ‘eenmalige ondersteuningsbijdrage corona’. Dit formulier komt terecht bij ons Coronaloket.
 3. De aanvragen worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst.
 4. De ondersteuning wordt bij wijze van subsidie in één keer verleend en vastgesteld en de besteding hoeft daarna niet meer verantwoord te worden naar de gemeente. Het is de bedoeling dat een vereniging binnen drie weken na het doen van een aanvraag het geld op de bankrekening heeft staan.
 5. Het budget voor de eenmalige ondersteuningsbijdrage corona bedraagt maximaal € 50.000,-. De regeling eindigt bij het bereiken van het bestedingsplafond. De aanvragen worden afgewikkeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvraagformulier '€ 250,- regeling'

Subsidieregeling 'Maatwerk corona-ondersteuning' gemeente Doetinchem

De raad heeft op 25 maart 2021 de subsidieregeling ‘Maatwerk corona-ondersteuning’ vastgesteld. Deze subsidieregeling is bedoeld voor organisaties/instellingen die een meer omvangrijke ondersteuning vragen als gevolg van corona. De raad mandateert het college tot uitvoering. In dit bericht leest u hoe de regeling wordt uitgevoerd en welke spelregels van toepassing zijn.

Spelregels

Voor een organisatie/instelling die een beroep doet op de subsidieregeling ‘Maatwerk corona-ondersteuning’ gelden de volgende speregels:

 1. De maatschappelijke organisatie en instelling:
  • heeft zijn statutaire zetel in Doetinchem en levert een bijdrage aan de beleidsdoelen zoals beschreven in de gemeentebegroting van Doetinchem;
  • kan geen of in onvoldoende mate een beroep doen op de financiële regelingen van het Rijk en/of de provincie;
  • toont aan de hand van de exploitatiebegroting en de reserves aan, niet in staat te zijn om de financiële gevolgen van corona zelf te dragen.
 2. We bieden geen ondersteuning aan commerciële instellingen.
 3. Over de ondersteuning voor corona aan een organisatie/instelling besluiten raad/ college, los van een eventuele subsidie die de organisatie/instelling ontvangt op grond van de subsidieverordening of specifieke subsidieovereenkomst.
 4. De organisatie/instelling met een subsidie van de gemeente kan als gevolg van corona afwijken van de subsidievoorwaarden en/of prestaties die bij de subsidietoekenning waren overeen gekomen.

De organisatie/instelling dient het verzoek in bij de gemeente Doetinchem door het invullen van het formulier ‘Maatwerk corona-ondersteuning’. Dit formulier komt terecht bij ons Coronaloket.

Aanvraagformulier 'Maatwerk corona-ondersteuning'

Hebt u gevonden wat u zocht?