Logo Sociale Raad Adviesraad voor College van BenW

Datum: 10 februari 2020
Onderwerp: Vrijwilligersbeleid en arbeidsparticipatie

Geacht college,

Op 29 mei jl. stuurden wij u een ongevraagd advies betreffende vrijwilligerswerk binnen de Participatiewet. Op 18 juli jl. ontvingen wij uw reactie op ons advies. 

Toegevoegd treft u de voor ons belangrijkste quote aan in uw reactie:
“Wij kunnen u mededelen dat dit onderwerp onze aandacht heeft. Het is u waarschijnlijk ook bekend dat op dit moment de Stadskamer, Buurtplein en Laborijn de mogelijkheden samen willen verkennen of en hoe zij dit kunnen vormgeven. Wij blijven in contact met hen om dit proces te volgen en wachten de uitkomsten van deze verkenning af”.

Voor zover wij kunnen overzien is er sindsdien geen actie op dit punt geweest, noch in uw opstelling waarin u de uitkomsten van deze verkenning afwacht. Om deze impasse te doorbreken zouden wij graag met u in gesprek gaan in onze vergadering van 12 maart a.s. Als voorbereiding op dat gesprek hebben we als SR het onderwerp vrijwilligersbeleid uitvoerig aan de orde gehad in onze vergadering van 23 januari jl. Uit deze bijeenkomst hebben wij een aantal thema’s benoemd waarover wij graag me u van gedachten wisselen.

Allereerst nogmaals het uitgangspunt als het gaat om vrijwilligerswerk in het perspectief van de Participatiewet.

Uw eerste uitgangspunt is dat vrijwilligerswerk een opstap moet zijn naar een reguliere werkplek al dan niet met financiële ondersteuning.

In ons advies hebben wij al aangegeven dat, waar dit mogelijk is, daar zeker aan moet worden gewerkt. Laborijn heeft de nodige ervaring met mensen die binnen een regulier traject in kunnen stromen. Zij hebben daarvoor de nodige methodieken ontwikkeld en zijn daar ook in zekere mate succesvol in. Maar er blijft een groep mensen over die niet via een reguliere aanpak, en slechts na langdurige begeleiding in een veilige omgeving kunnen instromen naar betaald werk. De aanpak zoals die in de Stadskamer is ontwikkeld, vormt daarvan een goed voorbeeld. Daarnaast blijft er een groep mensen over die helemaal geen perspectief op een reguliere werkplek hebben.

Voor ons is het van belang om deze groep volwaardig te laten participeren. Volwaardig heeft vooral te maken met waardering op veel terreinen en hoe die waardering vorm krijgt.
Vanuit verschillende richtingen wordt hierop aangedrongen. Zoals vanuit de beroepsgroep van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie en in de brochure “Nieuwe wegen in de GGZ”.

Daarnaast is er binnen onze gemeente een beleidsnota “Regelarme bijstand“ aangenomen waarin veel perspectieven zijn genoemd zonder dat er tot dusverre veel vorm aan is gegeven.

We gaan graag met uw in discussie over de wijze waarin we in Doetinchem een “parallelle” arbeidsmarkt zouden kunnen te vormgeven, inclusief een vrijwilligersvergoedingen als waardering.

Waarbij op plekken waar dat mogelijk is deze aanpak ook actief wordt ingezet. Het gaat dan vanzelfsprekend om een vergoeding die niet weer op een andere wijze tot kortingen leidt.

In onze discussie zijn ook een aantal rondvoorwaarden genoemd om een dergelijke aanpak te laten slagen. Onder andere is genoemd het beschikbaar hebben van een opleidingsbudget voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan. Het gaat hierbij om scholing die niet direct gerelateerd hoeft te zijn aan de arbeidsmarkt, omdat het vaak om een ‘stap voor stap’ oplossing gaat.

Ook is het belangrijk te komen tot een goede begeleiding van deze doelgroep zonder de directe inzet van een “Job coach”. Ook hier gaat het in eerste instantie om te komen tot begeleiding en participatie en dat is breder dan toeleiding tot werk.
Momenteel wordt het begeleiden van deze doelgroep ingekaderd door een veelheid aan beleidstukken. Er bestaan veel regelingen waardoor er een zekere mate van blindheid voor het totale plaatje is ontstaan. Integratie van meerdere beleidsuitgangspunten, en niet een geheel nieuwe beleidsnota, zou hierbij uitgangspunt kunnen zijn. De gemeente zou gezamenlijk met maatschappelijke organisaties een gemeenschappelijke visie kunnen ontwikkelen met als doel te beschrijven hoe deze best lastige doelgroep het beste kan worden ondersteund.

De afgelopen tijd is er binnen Laborijn veel commotie geweest waardoor deze uitvoeringsinstantie op dit terrein nog in de startblokken staat.
Laborijn is zeker van goede wil en is met meerdere maatschappelijke organisaties in overleg over dit onderwerp. Maar overleg alleen is niet genoeg.
Wij pleiten daarom voor een duidelijker regie vanuit de gemeente met duidelijke taakopdrachten naar de onderscheiden organisaties van de gemeenschappelijk visie.

Als Sociale Raad willen we u uitnodigen voor onze vergadering van 12 maart a.s. Wij gaan graag over al deze aspecten met u in overleg. Een uitnodiging hiervoor staat inmiddels in uw agenda.

Met vriendelijke groet,

namens de Sociale Raad

Leen van der Heiden
onafhankelijk voorzitter Sociale Raad