Home| Producten en diensten | Verlaging bijstandsuitkering

Verlaging bijstandsuitkering

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Aan de bijstandsuitkering die u ontvangt, zijn rechten en plichten verbonden. Houdt u zich aan deze afspraken, dan krijgt u de uitkering waar u recht op hebt.

Wanneer u zich niet aan de verplichtingen houdt

Als u zich niet of niet volledig houdt aan de verplichtingen die aan uw recht op uitkering zijn verbonden, verlaagt Laborijn op basis van de maatregelverordening tijdelijk uw uitkering. U krijgt onder andere in de volgende situaties een verlaging van uw uitkering.

Als u:

  • uw arbeidsverplichting of tegenprestatie niet of niet voldoende nakomt;
  • verkeerde of geen informatie hebt opgegeven, bijvoorbeeld over een wijziging in uw woon-, leef-, persoons- gezins- of financiële situatie;
  • zich agressief gedraagt bij Laborijn of tegenover een medewerker die zich op wat voor manier dan ook bezighoudt met uw uitkering;
  • langer dan de toegestane of opgegeven periode in het buitenland verblijft;
  • uw verblijf in het buitenland niet vooraf schriftelijk heeft gemeld.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Er kunnen zich nog andere situaties voordoen waardoor uw uitkering tijdelijk wordt verlaagd. Maar als u zich netjes aan de afspraken houdt, is er geen reden om uw uitkering tijdelijk te verlagen.

De verlaging van de uitkering is voor minimaal één maand. Als u zich opnieuw niet aan de afspraken houdt, kan de uitkering voor een langere periode worden verlaagd. Bij de bepaling van de hoogte van de verlaging wordt altijd rekening gehouden met de mate waarin u verwijtbaar heeft gehandeld, de ernst van de gedraging en uw persoonlijke omstandigheden.

Wat houdt de maatregelverordening nu precies in en wat betekent dit voor u als bijstandsgerechtigde?

In de Maatregelverordening staat weergegeven in welke gevallen u een maatregel opgelegd krijgt.
Als u een bijstandsuitkering van de gemeente Doetinchem ontvangt, betekent dit dat u hieraan rechten kunt ontlenen maar ook dat u verplichtingen heeft. ( zie rechten en plichten)
Als u een maatregel opgelegd krijgt, betekent dit u zich niet of niet volledig aan uw verplichtingen heeft gehouden. Een maatregel is een verlaging van de uitkering.

Aan welke verplichtingen moet u zich houden?

Aan het ontvangen van een uitkering is de verplichting verbonden dat u zelf alles meldt wat van invloed kan zijn op uw uitkering. Dit heet de inlichtingenplicht. Hieronder valt bijvoorbeeld het melden van een verhuizing, het hebben van inkomsten naast de uitkering. Als u twijfelt kunt u altijd contact opnemen met uw consulent.

Daarnaast bent u verplicht medewerking te verlenen aan het verkrijgen of behouden van werk. Hieronder valt het zich laten registreren als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf, maar ook medewerking verlenen aan een door de consulent opgesteld trajectplan.

Ook wordt er van u verwacht dat u zich correct gedraagt tegenover de consulent of een andere ambtenaar die zich bezig houdt met u en uw uitkering. Als u tegen hen schreeuwt, gaat schelden of gewelddadig wordt heeft dat gevolgen voor uw uitkering.

Hoe hoog is de maatregel?

Afhankelijk van de verplichting waar u zich niet aan houdt en van de ernst hiervan wordt aan u een maatregel opgelegd. Een maatregel kan variëren van 5% bij een licht vergrijp tot wel 100% van uw uitkering bij een ernstige gedraging voor de duur van een maand.
Het opleggen van een maatregel is een middel om ervoor te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt, niet om te bezuinigen of klanten leed te bezorgen. Voorop staat ongewenst gedrag te verbeteren. De enige manier om dat wettelijk te bereiken is de uitkering te verlagen. In de verordening staan de verschillende verplichtingen benoemd met de verschillende maatregelen die daar tegenover staan. Zo gelden voor iedereen dezelfde regels!


 

Gemeente Doetinchem