Inwoner > Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het persoonsgebonden budget (pgb) is geld dat u van de zorgverzekeraar of de gemeente krijgt om zelf zorg of ondersteuning mee in te kopen. Zo houdt u zelf de regie op uw hulp en voorzieningen.

Een pgb is alleen mogelijk voor een maatwerkvoorziening. Hebt u (of heeft uw kind) een indicatie voor een maatwerkvoorziening? Dan kunt u kiezen of de gemeente die voor u regelt of dat u de ondersteuning zelf inkoopt met een pgb. Kijk voor meer informatie ook op de pagina over maatwerkvoorzieningen.

U kunt het budget onder andere gebruiken om ondersteuning thuis, ondersteuning buitenshuis of jeugdhulp voor uw kind mee te betalen. Deze vormen van hulp noemen we ondersteuning. U kunt een pgb ook gebruiken om een hulpmiddel of voorziening te kopen. Bijvoorbeeld een rolstoel of een vervoersvoorziening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een pgb voor ondersteuning krijgt u een budget van de gemeente. Dit budget wordt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bewaard. U moet zelf de ondersteuning inkopen en afspraken maken met de zorgverlener. Vervolgens betaalt de SVB voor u de zorgverleners. Bij een pgb bent u zelf verantwoordelijk voor de bijbehorende administratie en het behouden van de kwaliteit en continuïteit van uw zorg. Een pgb kan voor maximaal 2 jaar worden toegekend.

Voor welke taken ben ik zelf verantwoordelijk bij een pgb?

 • Het goedkeuren van facturen en deze doorsturen naar de SVB;
 • Het doorgeven van veranderingen aan de SVB. Bijvoorbeeld als uw zorgverlener ziek is of uw zorgovereenkomst verandert;
 • Het zorgen voor eventuele verlenging, wijziging of stopzetting van het pgb;
 • Het bijhouden van een administratie waarin u kopieën van alle belangrijke documenten bewaart. Bijvoorbeeld de beschikking, het zorg- en budgetplan, de zorgovereenkomst en de facturen van uw zorgverlener;
 • Het bewaken van de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld met de zorgverlener overleggen als de zorg niet goed verloopt; 
 • Het zoeken naar vervanging van de zorgverlener bij ziekte of vakantie;
 • Het aansturen van uw zorgverlener.

U mag ook iemand anders vragen deze taken voor u uit te voeren. Bijvoorbeeld een familielid, curator, bewindvoerder of mentor. Deze taken mogen niet door de zorgverlener worden uitgevoerd die de zorg levert.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een pgb?

U kunt in aanmerking komen voor een pgb als u een indicatie hebt voor een maatwerkvoorziening. U kunt zelf kiezen of de gemeente dit voor u regelt of dat u de ondersteuning zelf inkoopt met een pgb. Hiervoor moet u wel in staat zijn bovenstaande taken uit te (laten) voeren. De gemeente toetst of u hiertoe in staat bent.

Wanneer kom ik niet in aanmerking voor een pgb?

 • Als u niet in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening;
 • Als u niet voldoet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld het vermogen om uw zorgverlener aan te sturen). U kunt nog steeds in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Maar alleen als de gemeente uw zorg inkoopt. Dan ontvangt u Zorg in Natura (ZIN);
 • Als de door u gekozen zorgverlener niet voldoet aan de kwaliteitseisen. U kunt de zorg dan nog wel via een pgb inkopen. Maar dan van een andere zorgverlener. Een die wel aan de eisen voldoet.

Problemen met de uitbetaling van uw pgb?

Hebt u problemen met de uitbetaling van uw pgb door de Sociale Verzekeringsbank? U kunt hulp vragen bij het buurtplein.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u een indicatie voor een maatwerkvoorziening hebt gekregen, kunt u aangeven dat u de zorg zelf met een pgb wilt inkopen en regelen. Voordat de gemeente een pgb kan toekennen, doorloopt u een aanmeldproces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen.

Stap 1: Een melding maken

De aanvraag van een pgb begint met het maken van een melding. U kunt online een meldformulier invullen. Ook is het mogelijk het formulier te downloaden. Op het formulier geeft u aan wat uw zorgvraag is. Het uitgeprinte meldformulier stuurt u vervolgens per post naar het Zorgplein (Terborgseweg 21, 7001 GM, Doetinchem). De buurtcoach of consulent kan het formulier ook voor u afgeven.

Stap 2: Het Gesprek

Na ontvangst van het meldformulier, neemt het Zorgplein contact met u op. Een consulent maakt een afspraak met u voor het Gesprek (ook bekend als keukentafelgesprek). In dat Gesprek kijkt u samen naar uw persoonlijke situatie. De consulent vertelt u welke oplossingen er mogelijk zijn. De aanvraag voor een maatwerkvoorziening wordt na het Gesprek in behandeling genomen.

Stap 3: Zorg- en budgetplan

Hebt u (of heeft uw kind) een maatwerkvoorziening nodig? En wilt u de ondersteuning via een pgb inkopen? Dan wordt u gevraagd een zorg- en budgetplan in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst heeft de volgende voordelen:

 • Vooraf wordt al duidelijk wat de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden van een pgb zijn. Zo kunt u een goede afweging maken of u deze taken kunt en wilt uitvoeren;
 • De gemeente weet wat u wilt bereiken met de zorg die u wilt inkopen;
 • De gemeente kan toetsen of de hulp die u wilt inkopen van goede kwaliteit is;
 • De gemeente kan inschatten of u in staat bent om de taken en verantwoordelijkheden die bij het pgb horen uit te voeren.

Het ingevulde zorg- en budgetplan stuurt u op naar het adres dat op het formulier staat. Vermeld ook de naam van de consulent die met u het Gesprek gevoerd heeft.

Stap 4: Beoordeling zorg- en budgetplan

De gemeente laat u weten of het zorg- en budgetplan juist is ingevuld. Zijn er bijzonderheden? Dan kunt u deze nog verder toelichten.

Stap 5: Besluit van de gemeente

U ontvangt een brief (beschikking) van de gemeente waarin uw aanvraag wordt goedgekeurd of afgewezen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan staat in de beschikking onder andere waar u het pgb voor krijgt, het uurtarief, de hoogte van het pgb en de periode waarin uw pgb geldig is.

Stap 6: Het budget

De gemeente stuurt uw gegevens naar de SVB. De SVB zet vervolgens het budget voor u klaar. Krijgt u voor het eerst een pgb? Dan neemt de SVB contact met u op.

Stap 7: De zorgovereenkomst

U ontvangt een brief van de SVB met een zorgovereenkomst. Deze overeenkomst moet u invullen. In de zorgovereenkomst staan de praktische en financiële afspraken die u maakt met uw zorgverlener. Samen met hem of haar vult u de zorgovereenkomst in. U ondertekent beiden de zorgovereenkomst en stuurt deze naar de SVB. Uw zorgovereenkomst wordt eerst door de SVB en vervolgens door de gemeente gecontroleerd. Meer informatie over het invullen van de zorgovereenkomst kunt u vinden op de website van de SVB.

Stap 8: Brief van de SVB

Is de zorgovereenkomst door zowel de SVB als de gemeente goedgekeurd? Dan ontvangt u een brief van de SVB. In deze brief staat dat u kunt starten met het inkopen vanuit uw pgb. Is de zorgovereenkomst nog niet goedgekeurd? Dan neemt de SVB of de gemeente contact met u op.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Bij zowel een pgb als een maatwerkvoorziening die de gemeente voor u regelt, betaalt u als volwassene een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en of u al een eigen bijdrage betaalt voor andere Wmo-voorzieningen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

Hebt u een pgb voor ondersteuning voor jeugdhulp? Dan geldt er geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage kunt u kijken op de pagina over de eigen bijdrage.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen